Demonstration av prestandabaserade trafikförordningar

Diarienummer 2018-04152
Koordinator TFK-TransportForsK AB - TFK-TransportForsK AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för ett hållbart samhälle - 2018

Syfte och mål

Syftet är att demonstrera prestandabaserade regelverk och trafikförordningar i verklig stads- och tätortsmiljö samt att undersöka vilka prestandaparametrar avseende fordonsdimensioner och vikter som bör gälla och hur dessa bör utformas. Studien ska även undersöka uppkomsten av buller och vibrationer samt vägslitage från fordonen. Tillsammans med prestandabaserade lagkrav ska det analyseras hur rangeringsplatser kan bidra till minskad miljöpåverkan. Målet är att minska utsläppen av koldioxid per transporterat ton gods i städer och tätorter med minst 30 %.

Förväntade effekter och resultat

Med prestandabaserade regelverk och trafikförordningar i städer och tätorter förväntas de tunga transporternas utsläpp minska genom ett effektivare fordonsutnyttjande och ett därigenom minskat trafikarbete och minskad energiförbrukning. Genom att använda rangerings- och omlastningsplatser där efterfordon och lastbärare kan ställas av inför transport in i områden med begränsad framkomlighet förväntas miljöeffekterna blir ännu större. Prestandabaserade regelverk och trafikförordningar förväntas även bidra till att miljökvalitetsmålen.

Planerat upplägg och genomförande

I demonstrationen ska olika typer av ekipage och användningen av dessa testas på olika sträckningar. Testkörningarna ska ske på vissa relevanta transportstråk. Testkörningarna ska ske i olika hastigheter samt med och utan rangering av lastbärare och efterfordon. Utöver testkörningar genomförs intervjuer med olika berörda aktörer. Syftet med intervjuerna är att få in olika aktörers åsikter och perspektiv på prestandabaserade regelverk. Data från demonstrationen analyseras utifrån: a.Produktivitet/effektivitet b.Miljö c.Säkerhet d.Trängsel e.Påverkan på infrastruktur

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.