Comfort in Living Horizon 2020

Diarienummer 2013-03234
Koordinator Industrial Development Center West Sweden AB - IDC West Sweden
Bidrag från Vinnova 444 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att stärka kontakten mellan kluster och innovationsaktörer runt östersjön. Genom vårt aktiva arbete med innovation camp, uppföljning, mässa och presentation skapades förutsättningar för konsortium och skrivningar för ansökningar till Nordic innovation Projects och Horizon 2020.

Resultat och förväntade effekter

Fyra koncept för kök för äldre har tagits fram och utvärderats, deltagarnas utlåtande var överlag positivt och metoderna har fungerat väl i innovationsarbetet (se bilaga). Två ansökningsunderlag är framtagna i samverkan med aktörerna (se bilaga).

Upplägg och genomförande

Utvärderingen har genomförts via enkäter, telefonuppföljning, samtal och sedan en omgång uppföljning efter ett par månader. Framtagande av mässinformation och återkoppling till deltagare har skett. För att få fram konsortium har aktivt bearbetande jobb skett och ett par workshops har genomförts med de övriga aktörerna som varit intresserade. Kontakt i litauen har varit med i första steget och i andra steget har kommunen Ukmergé involverats för ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.