Cirkulära "on the go"-förpackningar och engångsartiklar genom ökad återvinning och återbruk

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 997 640 kronor
Projektets löptid december 2018 - januari 2020
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Det vi på sikt vill uppnå är minskad nedskräpning och ökad resurseffektivitet för förpackningar från on-the-go konsumtion. Detta genom - ökad insamling - ökat återbruk - ökad materialåtervinning - och en högre efterfrågan på återvunnet material I projektet har vi därför tillsammans med aktörer i hela värdekedjan tagit fram nya lösningar för ökad insamling, materialåtervinning och återbruk av förpackningar och engångsartiklar. Lösningar som testats och utvärderats i hela kedjan och nu är redo för test i verklig miljö.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är nya lösningar för ökad återvinning och återbruk som bygger på att ge möjlighet till insamling och källsortering on-the-go, inom rimligt avstånd och med tydlig information om hur förpackningarna ska sorteras. Dessutom erbjuda pant som incitament för att återvinna och återbruka dessa förpackningar. Detta möljiggörs genom en app som dessutom underlättar för konsument att göra rätt. Den förväntade effekten av projektet är att förpackningar och engångsartiklar hanteras mer cirkulärt jämfört med idag.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi samlat aktörer längs hela värdekedjan för att tillsammans identifiera behov, hinder och möjligheter för ökad insamling, återvinning och återbruk. Vi har tagit fram nya lösningar utifrån potential till miljönytta samt vad som fungerar längs hela värdekedjan och för konsument. Dessa lösningar är nu verifierade och redo att testas i verklig miljö, vilket vi avser att göra under sommaren 2020 i Örnsköldsviks stad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 april 2020

Diarienummer 2018-04683

Statistik för sidan