Checkin´ out - Trygga skolskjutsar

Diarienummer 2015-01890
Koordinator Deviaq AB - Cleantech Park
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - oktober 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att höja säkerhetsnivån i skolskjutsar, och att göra det utifrån en evidensbaserad modell. Studien har gett mycket goda möjligheter för uppföljning av rutter och trafiksäkerhetsefterlevnad. Återrapporteringen till de olika intressenterna har skapat förståelse och kunskap om processen i stort, och av enskilda detaljers ibland helt avgörande inverkan. Den stora erfarenheten är uppbyggnaden av en informationsmodell, som hanterar samtliga intressenter utifrån den ´grad av information de bör/skall ha tillgång till Där har uppfyllelsen varit stor.

Resultat och förväntade effekter

De tydligaste effekterna är att, den del av studien som handlat om ruttplanering, trafik och personsäkerhet fungerat väldigt väl och att vi där i kunnat se stor nytta med systemet. Svårigheterna har legat i personhanteringen, där tekniska lösningar finns, men där integritetsskydd och praktisk hantering varit de största hindren. Dock är tillämpningen av uppföljningssystem för persontransport viktig, då evidens är avgörande för både säkerhet och utveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet har gett oss stora och nyttiga erfarenheter, vad gäller samordning av flera intressenter. Vi har hanterat såväl leveransavtal mellan uppdragsgivare och leverantör, och brukare(elev) och föräldrar, lärare. Här har samordnings och kommunikationsmodellen varit avgörande för möjligheterna att genomföra uppgiften. Att se de direkta kommersiella effekterna av detta projekt, och att räkna dessa i kronor går inte, däremot har vi gjort stora erfarenheter som har kommit att betyda mycket för vårt arbetssätt, och hanteringen av mer komplexa kunder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.