Box för Kontroll av Radiostörningar på Satellitlänk

Diarienummer 2012-00436
Koordinator OVERHORIZON AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att i detalj studera problemet med radiostörningar och kontrollera samt begränsa dessa direkt i terminalen, detta mål har projektet lyckats uppfylla och grunden finns nu för att starta nästa fas där målet är framtagning av prototyp. Projektet har kommit fram till den bas som är gemensam oavsett vilken hårdvaruplattform som man önskar implementera boxen på. Denna bas innefattar accepterade störnivåer från sändande terminaler, kopplingar från boxens mjukvara till databaser och hur man kopplar detta till sändande effekt som kan tillåtas i terminalen utan att störning uppstår.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har lett fram till tekniska underlag, specifikationer samt en grov projektplan för fortsatt utveckling mot en prototyp och produkt som hanterar och kontrollerar radiostörningar från markterminaler på satellitlänk. Syftet med projektet var att visa ett sätt att enkelt och säkert kunna använda små satellitterminaler utan att störningar genereras och man kan säga att det bevisades under demonstrationen som utfördes. Resultatet och förväntade effekter är därför i enlighet med förväntningarna på förstudieprojektet.

Upplägg och genomförande

Förstudiens upplägg byggde på en genomgång av de regulatoriska krav som föreligger en sändande satellitterminal och att sedan bygga upp kravspecifikation på en modulär produkt som löser problemet samt att grovt definiera en testplan för tillhörande produkt med slutmålet att kunna certifieras. Förstudien genomfördes i enlighet med upplägget och kontakter har upprättats med ledande certifierings instanser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.