BONUS CLEANAQ - Innovative removal of N, P and organic matter in effluents from recirculating aquaculture systems, KTH

Diarienummer 2017-00106
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 208 130 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Innovativa lösningar som förbättrar effektiviteten och minska användningen av externa resurser är viktiga för framtida utveckling av recirkulerande akvatiska fiskodlingssystem. Därför syftar CLEANAQ att utveckla nya tekniker och förfaranden för systemet bräckt/salint vattenbruk i Östersjöregionen. Målet är att optimera RAS för denitrifiering och fosforavskiljning.

Förväntade effekter och resultat

Recirkulerande vattenbruk (RAS) tillhandahåller teknik för hållbar produktion av fisk i näringskänsliga vattenområden såsom Östersjön. Även om RAS innebär reducerade utsläpp, så finns det fortfarande kväve (som nitrat), en del fosfor och organiskt material i utloppet av produktionsenheterna. Det krävs därför ytterligare avlägsnande när det gäller kostnadseffektiv end-of-pipe behandling för att minska det slutliga utsläppet och uppfylla miljöförhållanden och bestämmelser som råder för Östersjön. Projektet förväntas ta fram teknik som klarar detta.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att undersöka och optimera ett) enstegs-slam denitrifiering med användning av fiskavfall som kolkälla, 2) Kol-fri denitrifikation; med användning av träflis som stöd för denitrifiering och/eller elektrokemisk borttagning 3) Avlägsnande av fosfatbelastningen med hjälp av organiska flockningsmedel alternativt med eller utan filtrering i reaktiva filter. Genomförandet sker genom laboratorieförsök men också i full skala i samarbete med fiskodlingsindustrin.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.