Biokraftplattformen: Innovation och utveckling för ökad förnybar biobaserad kraftproduktion.

Diarienummer 2014-05918
Koordinator SVENSKA BIOENERGIFÖRENINGENS SERVICE AKTIEBOLAG - Svenska Bioenergiföreningens Service AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det finns stor potential att öka användningen av biomassa i elproduktionen och därmed bidra till att Sveriges vision 100 % förnybart elsystem år 2050 uppnås. För att ta tillvara den möjliga potentialen utöver ökad användning av befintlig teknik krävs forskning och utveckling, fördjupad analys av drivkrafter och hinder, politiska ramar, finansiella instrument och marknadsutveckling. Projektets deltagare har framtagit en SIO-agenda som ska bidra tills att denna nödvändiga utveckling sker.

Resultat och förväntade effekter

Biokraftplattformens SIO-agenda som presenteras i slutrapporten ger klara anvisningar till beslutfattare och myndigheter på åtgärder som behövs för att kunna uppnå visionen för Biokraften till år 2040 10 GW eleffekt som ger 40 TWh energi per år. Genom Biokraftplattformens kommunikationsarbete under året 2015 har Biokraft fått en mer prominent plats i pågående energidebatten. Bioenergins möjligheter att bidra med pålitligt eleffekt och förnybar energi under vinterperioden har lyfts fram.

Upplägg och genomförande

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) har initierat projektet och har samlat mer än 30 aktörer frän 20 forskningsinstitutioner och företag som har kunskap och intresse av att ta fram en vision för biokraft och en SIO-agenda som kartlägger åtgärder som behöver genomföras för att kunna uppnå visionen. Genom två seminarier och samarbete kring slutrapporten har SIO-agendan tagits fram. Svebios mediearbete kring biokraft under året 2015 och har ökat biokraftens närvaro i energidebatten.

Externa länkar

Biokraftplattformen: Innovation och utveckling för ökad förnybar biobaserad kraftproduktion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.