Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biljetter för digitaliserad mobilitet

Diarienummer
Koordinator Samtrafiken i Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 543 600 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

En central del i utvecklingen av tjänster inom kombinerad mobilitet är hur traditionell kollektivtrafik på olika sätt kan kombineras med andra transportslag, aktörer och affärsmodeller. En viktig förutsättning för att möjliggöra denna typ av kombinerbarhet är att erbjuda biljettprodukter som är anpassade för en digitaliserad försäljning samt anpassade för kombinerad mobilitet. Detta projekt har fångat behov och identifierat förslag till realiserbara biljettprodukter som adresserar dessa behov. Arbetet beskrivs i en slutrapport som tagits fram inom ramen för projektet.

Resultat och förväntade effekter

Målet för projektet har varit: - att undersoka behovet av nya typer av biljettprodukter - identifiera nya typer av biljettprodukter som moter dessa behov samt ar realistiska att implementera Båda dessa mål är uppfyllda och resultatet beskrivs i projektets slutrapport.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom dialoger med 25 externa parter med intresse av att sälja biljettprodukter från regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige. Resultatet från dessa dialoger har använts som input till en serie av fyra workshops med de deltagande regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Genom arbetet har behoven klustrats och ett antal biljettuppslag som mappar mot dessa behov har identifierats. Vidare har uppslagens realiserbarhet undersökts ur ett antal olika perspektiv.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 oktober 2017

Diarienummer 2017-05017

Statistik för sidan