Bildbaserad medicinsk diagnostik - ett svenskt styrkeområde med stor potential

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicin och hälsa / Radiologi
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

I arbetet med denna agenda ville vi utveckla en strategi för att utveckla samverkan mellan svenska forskargrupper och svenska företag inom medicinsk avbildning och för att skapa projekt som leder till global attraktionskraft och inter-nationellt konkurrenskraftiga metoder, vilka i sin tur kan leda till framgångsrika exportprodukter. Agendan redovisar ett antal åtgärder som vi tror skulle ge dessa effekter. Vi anser att målen för agendaprojektet härigenom är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Agendaarbetet har resulterat i att ett antal åtgärder har identifierats som skulle gynna forskning och företagande inom medicinsk bilddiagnostik i Sverige. De grupperas inom följande områden: 1. Nytta för patienten, sjukvården och samhället av en svensk nationell innovationsstrategi för Bioimaging 2. Stöd för kommersialisering 3. Värdskap för data och kod 4. En mötesplats mellan akademi och industri

Upplägg och genomförande

Genom vårt arbete, i vilket 9 universitet och mer än 10 företag deltagit, har vi identifierat ett antal åtgärder som skulle stärka Bioimaging-området både akademiskt och kommersiellt. Vi har dessutom i denna process utvecklat ett antal kontakter mellan aktörer på området som kommer att bli värdefulla i framtiden. Samarbetet mellan akademi och industri har därigenom utvecklats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.