Big data analytics

Diarienummer 2012-01900
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att ta fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda inom Big Data Analytics som fångar både unik svensk kompetens och den svenska industrins behov, samt att bygga ett sektorsöverskridande nätverk mellan näringsliv och forskningsutförare som grund för framtida samarbeten runt dessa frågor. Dessa mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Det nätverk av intressenter som byggts upp inom projektet kommer att underlätta samverkan inom området Big Data Analytics och skapa nya projekt-möjligheter. Det kommer också att bidra till effektivare kunskapsspridning inom området. Den resulterande agendan kommer förhoppningsvis att ligga till grund för framtida forskning som syftar till att placera Sverige i framkant inom nyttiggörande av de enorma mängder data som finns och skapas i hela samhället idag.

Upplägg och genomförande

Den huvudsakliga strategin bakom agenda-arbetet har varit att bygga upp ett starkt nätverk av intressenter, som representerar områdets olika aspekter så brett som möjligt, för att därefter tillsammans med dessa intressenter identifiera områdets huvudsakliga potential och utmaningar. En stor del av arbetet har därför lagts på att arrangera workshops, bilaterala möte, telefonmöten, och email-diskussioner mellan intressenterna, samt att samla in och sammanställa material från dessa. Detta var mycket framgångsrikt.

Externa länkar

https://www.sics.se/projects/big-data-analytics

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.