Bättre hantering av ansvar, resurser och etiska dilemman i det komplexa vårdsystemet

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin, Avdelningen för samhälllsmedicin och folkhälsa, Arbets- och miljömedicin
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Målet, att ta fram en konkretiserad projektplan omfattande även en gedigen projektkonstellation bestående av forskare och praktiker för genomförande av projektet, uppfylldes

Resultat och förväntade effekter

Tre arbetspaket definierades: 1.En mellan vårdens olika nivåer utvecklad processmodell för att stärka förmågan att utforma väl genomtänkta och hållbara förslag till beslut rörande vårdprioriteringar 2.Social innovation i form av ett nytt sätt att organisera och leda samverkan i vård och omsorg för äldre, baserad på nya gemensamma arenor för problemlösning 3.Vidareutveckla informationsmodeller för att använda selekterad vårdrelaterad information som stöd för prioritering och samverkan över organisationsgränser.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes baserat på tre tvådagarsinternat i konsortiet med mellanliggande arbete i delprojektgrupper. Vid internaten diskuterades och definierades inriktning, metodik och projektorganisation för Projektform B ansökan. Detta resulterade i tre arbetspaket enl ovan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02277

Statistik för sidan