Bättre hälsa med patienten i förarsätet Samordnad vård & omsorg 2.0 med nya digitala verktyg & organisatoriska omtag

Diarienummer 2018-04193
Koordinator Norrköpings kommun - Ehälsonätverket i Östergötland
Bidrag från Vinnova 1 498 164 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Health Missions

Syfte och mål

Syftet detta projekt är att skapa förutsättningar för utveckling av bred och dynamisk samverkan inom individcentrerad hälsa där vård och omsorg av individen upplevs och fungerar som en helhet. Målet är att arbeta fram och förankra en vision med tillhörande delmål och en plan för hur miljön ska etableras i Östergötland och ytterligare omvärldsbevakning kommer att ske för att kartlägga behov och förutsättningar.

Förväntade effekter och resultat

Det befintliga aktörsnätverket byggs ut till att även omfatta andra externa aktörer utanför vård- och omsorgssektorn för att på ett snabbare och bättre sätt kunna ta en större del av den samlade innovationskraften i samhället. En rad andra aktörer i samhället så som akademi, näringsliv och tredje sektorn samt andra relevanta myndigheter, mobiliseras i arbetet att bygga en väl fungerande helhet utifrån individens perspektiv. En större innovationsbas i form av nya resurser, ny kunskap och nya erfarenheter skapar förutsättningar för korsbefruktning och snabbare/bättre utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att ledas av ett multidisciplinärt projektteam. Ett användar- och designdrivet synsätt kommer att genomsyra projektet. Förutom att ta fram en vision med tillhörande delmål kommer fokus att läggas på en plan för hur miljön ska etableras i Östergötland. Som avslutande aktivitet ligger ett nationellt kunskapsseminarium med forskare, praktiker och näringsliv där projektets resultat presenteras och diskuteras. Resultat kommer att via projektets hemsida kontinuerligt kommuniceras och spridas öppet för att stimulera bred samverkan långt utanför projektteamet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.