Återvinning av fosfor från slam till produkter

Diarienummer 2016-03434
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Energi och bioekonomi, Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 179 780 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Målet är att på ett säkert sätt återvinna fosfor från avloppsslam till jordbruk. Teknikutveckling inom fosforutvinning har kommit långt de senaste åren, men det finns fortfarande ingen etablerad teknik i stor skala för att recirkulera fosfor. I detta projekt undersöker vi anledningen till detta samt försöker finna vägar till att uppfylla målet.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet kommer att öppna upp för en mer fokuserad utveckling av fosforåtervinning från slam och aska och samtidigt övervinna flaskhalsar i systemet. Resultaten kommer att ge produktleverantörerna kunskap om marknadens krav som ger stöd för att fosforprodukter ska komma ut på marknaden. Processerna som lyfts fram i projektet kommer att leda till minskning av oönskade ämnen i de återvunna produkterna som bidrar positivt till uppfyllandet av miljömålet ´ Giftfri miljö´.

Planerat upplägg och genomförande

Det första av tre arbetspaket handlar om mjuka frågor och utförs med TIS analys (Technology Innovation System) för att identifiera möjligheter och begränsningar angående återvinning av fosfor. Det andra arbetspaketet innehåller dels systemanalys av fosforutvinningsmetoder och dels kemisk analys som kontroll att fosforprodukterna har godtagbara halter av de mest kända miljöstörande ämnena. Det tredje arbetspaketet innehåller en analys av egenskaper hos fosforprodukterna för att bedöma deras asnpassning till jordbrukets befintliga maskinpark.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.