Arenaprojekt PTC juni 2015 Mekanotjänst

Diarienummer 2015-03628
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utreda vad som behöver ändras i kvalitetsarbetet för att MTö ska kunna bli certifierade enligt AS9100 och därmed bli underleverantör till flygsektorn och företag som GKN och SAAB Aerospace. MTö har tillsammans med Swerea IVF analyserat den nuvarande verksamheten och jämfört den med kraven i AS9100.

Resultat och förväntade effekter

Slutsatsen är att MTö har goda möjligheter att bli certifierade enligt AS9100. Resultaten av kartläggningen har ökat MTö:s kunskap om kraven i AS9100. Projektet har bidragit till att underlätta en framtida certifiering enligt AS9100. Projektet är ett första steg i ett framtida arbete för att MTö ska bli kvalificerad underleverantör till flygsektorn.

Upplägg och genomförande

Arbetet genomfördes i form av ett fysiskt besök på MTö (2015-07-02) av Carolina Pettersson och Mats Werke från Swerea IVF samt efterföljande telefonmöten och kommunikation med mail mellan MTö och Swerea IVF. Vid dessa tillfällen granskades AS9100C i detalj och gapet mellan företagets verksamhet och kraven enligt AS9100 noterades. Endast de punkter som skiljer AS9100 från ISO 9001:2008 gicks igenom. En rapport har skrivits och resultaten har diskuterats ur flera aspekter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.