Araby innovation

Diarienummer 2012-04251
Koordinator REGIONFÖRBUNDET SÖDRA SMÅLAND
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt syfte är att ta vara på den kraft och det intresse som redan finns i såväl företag som skola att utveckla ett tidigt intresse för informationsteknik hos ungdomar. Centralt är att ungdomar själva är medaktörer i den processen. Vi vill i ett pilotprojekt skapa förutsättningar för ett kreativt idéskapande av innovativa produkter eller tjänster som fyller verkliga behov. Dessa behov kanaliseras i ungdomarnas närmiljö. Syfte och mål gäller fortfarande. Vi har påbörjan av en process.

Resultat och förväntade effekter

Ett nätverk är skapat bestående av entreprenörer, forskare, lärare och ungdomscoacher är skapat. Behovsidentifierarna, ungdomarna är ännu inte rekryterade.

Upplägg och genomförande

Vi har utformat en handlingsplan för Mötesprojekt 2013 med flera olika komponenter som ger möjlighet för ungdomar att engagera sig. Aktiviteterna genomförs tillsammans med flera aktörer. även aktörer som intresserar sig för processen utifrån andra perspektiv än det åsyftade är engagerade.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.