Anti-fouling membran - För resurseffektiv vattenrening i framtiden

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 057 500 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Påväxt och igensättning är stora utmaningarna i membranindustrin eftersom det är förenat med driftstopp, förbrukning av vatten och rengöringskemikalier och reducerar membranets livslängd. En ny generation av membran med anti-foulingegenskaper kan därför vara nyckeln till att revolutionera dagens teknik. Tillsatts av 1 vikt% av grafenoxid (GO) vid tillverkningen av membranen har visats förbättra dess vätning och mekaniska egenskaper, samt ger negativ Zpotential, vilket avvisar problematiska ämnen som extracellulära polymera substanser (EPS), och mikroorganismer.

Förväntade effekter och resultat

Användningen av anti-fouling membranet kommer att kan ge högre flödeskapacitet för membranen. Detta minskar både investerings- och driftskostnaderna. De nya membranen bidra till miljömålen på följande vis: - minskat trans-membrantryck och rengöringsfrekvens samt effektiv separation i kemiska processer kommer att sänka resursförbrukning -´Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft´. - minska utsläppen av giftiga ämnen -´Giftfri miljö´. - minska utsläpp av övergödande ämnen -´Ingen övergödningoch hav i balans´.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utveckla Grafenoxid (GO) modifierade anti-fouling membran för viktiga applikationer inom några av följande områden 1) kemikalie-, järn & stål samt verkstadsindustrins avloppsvatten 2) förbättrad behandling (inklusive återvinning) av kommunalt avloppsvatten 3) lakvatten och förorenade områden 4) rökgaskondensat. Kommersiellt tillgängliga GO och GO-hybrider kommer att användas vid membrantillverkningen. Anti-fouling effekten av de optimerade membranen kommer att långtidstestas i åtminstone två applikationer under relevanta förhållanden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.