Anti-fouling membran - För resurseffektiv vattenrening i framtiden

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 057 500 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Påväxt och igensättning är stora utmaningar i membranindustrin eftersom det är förenat med driftstopp, förbrukning av vatten och rengöringskemikalier och reducerar membranets livslängd. En ny generation av membran med anti-fouling egenskaper kan därför vara nyckeln till att revolutionera dagens teknik. Projektet har utvecklat GrafenOxid (GO) modifierade anti-fouling membran för microfiltrering med kommersiellt tillgängliga GO. Dessa har optimerats och studerats i viktiga applikationer såsom behandling av kommunalt avloppsvatten samt rökgaskondensat.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att GrafenOxid som tillsatts vid tillverkning av PVDF microfiltermembran kan ge anti-mikrobiell effekt samt anti-fouling egenskaper. Dessa kan i förlängningen användas för att bidra till miljömålen: - Minskade utsläpp av giftiga ämnen ”Giftfri miljö” - Minskade utsläpp av övergödande ämnen ”Ingen övergödning och Hav i balans” - Minskat trans-membrantryck och rengöringsfrekvens samt effektiv separation i kemiska processer kommer att sänka resursförbrukningen ”Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft”

Upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan RISE, IVL och Alfa Laval. RISE har utvecklat membranen, och IVL har studerat dem i för förbättrad behandling av kommunalt avloppsvatten samt rökgaskondensat. Alfa Laval har hjälpt till med referensmembran, mätningar av porstorlek, samt kompetens kring membrantillverkning och användning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03384

Statistik för sidan