Anpassning av Stockholms dataportaler till DCAT-AP

Diarienummer 2014-04455
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - STADSLEDNINGSKONTORET
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet har varit att skapa möjligheter att tillhanda metadata från stadens dataportal, som förvaltas enligt ISO 19115, enligt DCAT-AP. Detta utan att metadata behöver skapas på nytt För att lösa detta behöver en mappning göras mellan ISO19115 och DCAT-AP samt analysera om tillräckligt med information finns i katalogen för att uppfylla grundläggande krav i mappningen. Målet var även att fram inmatningsformulär som både löser behoven från DCAT-AP och ISO 19115

Resultat och förväntade effekter

Den katalog som används har i dataportalen har byggts ut med gränssnitt och mappning så att öppnadata.se kan skörda katalogen. Det finns några element i DCAT-AP som inte gick att skapa med automatik. Det beror dels semantiska skillnader mellan ISO 19115 och DCAT-AP dels på saknade metadata i den existerande katalogen. För att kunna uppfylla de grundläggande kraven i DCAT-AP behöver metadata i katalogen kompletteras.. Ett viktigt resultat har också varit en ökad förståelse av DCAT-AP

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i tre huvudsakliga delar. Framtagning av formulär integrerade i stadens datakatalog. Dessa formulär kan konfigurerbart och ger möjlighet att tillhandahålla metadata i antingen ISO 19139 eller DCAT-AP. Mappning av existerande metadata mot DCAT-AP. Tillhandahållande av metadata via olika tjänstegränssnitt. Huvudsakliga gränssnitt som vi ser som centrala är åtkomst till hela katalogens innehåll i en sammanslagen RDF/XML samt RDF/A

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.