Påverkansplattform Hälso-IKT

Diarienummer 2014-01752
Koordinator SWEDISH ICT RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att utifrån svenska styrkor, behov och möjligheter mobilisera svenska nyckelaktörer som tillsammans kan utöva påverkan på innehållet i kommande utlysningar inom Horisont 2020. Syftet är att öka det svenska deltagandet som koordinator eller medsökande, vilket innebär att även vissa specifika informations- och stödinsatser till sökande eller potentiellt sökande har relevans. Etableringsarbetet har drivits helt integrerat med påverkansområdet Vård och omsorg i informationssamhället, under det gemensamma namnet Påverkansplattform digital hälsa.

Resultat och förväntade effekter

En kärna av engagerade nyckelaktörer har identifierats, liksom styrkor och behov samt vissa specifika informations- och stödinsatser. För att få större tyngd i påverkansarbetet och för att hålla nere kostnaderna för aktiviteterna kommer vi i en genomförandefas att söka samarbetspartner i andra länder som har liknande styrkor och intressen. I vissa fall avser vi arbeta tillsammans i en nordisk konstellation, medan andra delar av Europa kan vara relevanta i andra frågor. Vi ser även resebidrag till expertföreträdare för deltagande i strategiska konferenser som en viktig komponent.

Upplägg och genomförande

Styrkor och behov har kartlagts och bearbetats genom intervjuer med nyckelpersoner och vid två större sammankomster i workshop-form med vardera ca 40 deltagare. Därutöver har projektgruppen haft ett flertal arbetsmöten. Ur detta har ytterligare styrkor och behov identifierats samt kopplats till prioriterade aktiviteter i dimensionerna påverkan, information och stöd. En kärna av engagerade nyckelaktörer har identifierats. Dessutom har en preliminär budget för genomförande tagits fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.