Kunskapsbaserad Produktutveckling

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 592 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att identifiera lämpliga arbetssätt som gör att man kan reducera kunskapsspill i komplexa produktutvecklingsorganisationer. `Lean´ i allmänhet syftar till att reducera och minimera slöseri av viktiga resurser. När det gäller stora, komplexa produktutvecklande organisationer så handlar detta slöseri framförallt om risken att slösa med resursen ´kunskap´, dvs ett kunskapsslöseri. Projektet konstaterar att individer utnyttjar två kanaler för kunskapsspridning, - inhämtning parallellt, dokumentkanalen respektive det individkanalen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har haft som mål att identifiera principer för att minska kunskapsslöserier. De principer som identifierats kan sammanfattas i fyra punkter. Dessa rör vikten av syftet med dokumentation och identifierad mottagare av densamma. Vidare att kunskap är kontextberoende vilket försvårar kunskapscentralisering i form av omfattande dokumenthanteringssystem, vilka heller inte fungerar tillfredsställande hos företagen i studien. Slutligen är en observation som gjorts att man ofta byter kanal för kunskapsöverföring beroende på vilken typ av situation man befinner sig i.

Upplägg och genomförande

Intervjuserien har bestått av 35 intervjuer fördelade på fyra företag enligt följande: 9 st på RUAG Space, 9 st på Scania, 9 st på SAAB Electronic Defense Systems och 8 st på SAAB Aeronautics. Urvalsgruppen har fördelats på tre huvudtyper av roller; 10 st projektledare (och delprojektledare), 8 st linjechefer på mellan och hög nivå, samt 17 konstruktörer och teknikspecialister. Urvalsgrupperna har varit mycket viktiga eftersom dessa roller kan förväntas ha olika ansvar och därmed olika syn på och behov av kunskapsöverföring i organisationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03815

Statistik för sidan