Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Strategiska innovationsprogram viktiga för Sverige

Publicerad: 16 december 2020

Satsningen på strategiska innovationsprogram har lett till bred samverkan, stärkt internationell konkurrenskraft och till en kraftsamling inom områden som är viktiga för Sverige. En ny stor utvärdering presenteras nu av program som varit igång sex år.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation inom områden som är viktiga för Sverige. Programmen ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft.

De program som startade 2014 har nu genomgått en stor utvärdering sex år efter starten: BioInnovation, SIO Grafen, IoT Sverige (sakernas internet), Smartare elektroniksystem, Swelife (life science) och Innovair (flyg).

Utvärderingen visar att programmen bidragit till bred samverkan, stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltar och till mobilisering och förnyelse inom sina respektive områden. En utvärdering som gjordes 2019 av de första fem programmen i satsningen visade på liknande effekter.  

- Denna typ av aktörsdrivna nationella satsningar inom forskning och innovation är viktiga för att driva på den omställning och förnyelse som är nödvändig för framtiden. Det är något vi behöver fortsätta att utveckla. Andra länder har tittat på Sverige och gjort liknande satsningar, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.  

Utvärderingen, som har genomförts av Faugert & Co Utvärdering i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society, utgör underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering av programmen.

Samverkan och stärkt konkurrenskraft

Utvärderingen visar att forsknings- och innovationsprojekt inom programmen har bidragit till bred samverkan mellan företag, offentliga organisationer, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Följdprojekt och utveckling av prototyper är vanliga effekter. Företag, universitet och högskolor samt forskningsinstitut har stärkt sin internationella konkurrenskraft och förväntningarna på framtida kommersiella effekter är höga bland företagen som deltagit. Forskningen inom universitet och högskolor och forskningsinstitut har fått inriktning av ökad relevans för näringslivet och offentliga organisationer har stärkt kvaliteten i sina verksamheter.

Nationell kraftsamling och mobilisering

Programmen har åstadkommit en nationell kraftsamling och mobiliserat aktörer att arbeta tillsammans efter en gemensam agenda inom sina respektive områden, inte minst genom att många små och medelstora företag deltagit. De har också identifierat och åtgärdat systemrelaterade brister genom att införa saknade insatsformer och genom att genomföra enskilda projekt, vilket kan vara en av de viktigaste effekterna av programmen när det gäller att stärka innovationssystemet. Programmen har även lett till att teknologi spridits mellan branscher och flera avknoppningsföretag har grundats.

 

Fakta om strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram är en satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor på program som kan få finansiering i upp till 12 år, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket. Samtliga program genomgår en omfattande utvärdering efter sex år. De första fem programmen utvärderades 2019 och under 2021 kommer den näst sista omgången av de nuvarande programmen att utvärderas. 

Frågor?

Sandra Karlström

Analytiker/handläggare

Senast uppdaterad 16 december 2020

Statistik för sidan