Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Mobilisera hela samhället för hållbar utveckling

Publicerad: 31 oktober 2019

För att möta de stora samhällsutmaningar vi står inför krävs ny kunskap och innovation i hela samhället. Till regeringens forskningspolitiska proposition föreslår Vinnova viktiga strategiska satsningar och nya samarbetsformer mellan akademi, stat och näringsliv för att öka tempot i omställningen till ett hållbart samhälle.

Den 31 oktober lämnade Vinnova sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition. Det baseras på en analys som Vinnova genomfört för att visa hur vi kan stärka Sverige med forskning och innovation.

- Vår förmåga att bidra till lösningar på globala utmaningar är avgörande för vår framtid som kunskapsnation, för vårt näringsliv och för vår välfärd. Vi behöver mobilisera och nyttja innovation i hela samhället för att finna nya lösningar och utmana nuvarande lösningar och regelverk, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Några förslag som Vinnova lämnar i sitt inspel:

Systemdemonstratorer mobiliserar för ett hållbart samhälle

För att nå de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 behöver hela samhället, från näringsliv till forskare, offentlig sektor och civilsamhället, kraftsamla i gemensam riktning. Om vi exempelvis vill skapa fossilfria städer är systemdemonstratorer ett kraftfullt verktyg. Alla relevanta aktörer samverkar och testar nya lösningar i verklig miljö, i mindre skala. Genom testerna ser man snabbt vad som är möjligt och vad som begränsar. Syftet är att snabbt finna lösningar som kan skalas upp och användas i större skala. Det blir också tydligt vilka lagar och regler som behöver utvecklas. De svenska systemdemonstratorerna bör kopplas ihop med liknande satsningar som nu pågår i EU. Vinnova föreslår en statlig finansiering med 50 miljoner kronor från 2021 som successivt växlas upp till en halv miljard per år 2024 och som medfinansieras av företag och regioner med minst lika mycket.

Möjliggör digital transformation

Satsningar på digital transformation är avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Vinnova föreslår en strategisk satsning på forskning och innovation för artificiell intelligens och andra möjliggörande teknologier, i kombination med en satsning på digital infrastruktur i världsklass för innovationsmiljöer. Satsningen bör successivt skalas upp till 400 miljoner kronor per år där näringslivet och andra aktörer medfinansierar lika mycket.

Stärk Sveriges innovativa ekosystem

Förmågan att omsätta forskning i innovationer och att öppna upp globala värdekedjor för enskilda entreprenörer och nystartade bolag är centralt. Nära samverkan är därför avgörande. Vinnova föreslår en satsning på ett nytt nationellt program för innovativa ekosystem med 250 miljoner per år som ska ta ett helhetsgrepp om de svenska innovationsmiljöerna och som ska inkludera nya industriella innovationshubbar, vidareutveckling av inkubation och acceleration för små företag, med stärkt internationell uppkoppling och ökad jämställdhet i fokus.

Utveckla regelverk i offentlig verksamhet

Regelverk i offentlig verksamhet påverkar innovationsklimatet. Flera länder har inrättat så kallade ”regulatoriska sandlådor” som under kontrollerade former låter entreprenörer och innovatörer utveckla och pröva nya produkter och tjänster. Det hjälper samtidigt myndigheter att utforma regler som främjar istället för att hindra innovation. Vinnova föreslår ett nationellt policylabb och finansiering av experimentell utveckling i myndigheter för systeminnovation i offentlig verksamhet.

Andra förslag från Vinnova är bland annat en utvecklad satsning på strategiska innovationsprogram, ett forsknings- och innovationsprogram inom precisionshälsa, stärkt stöd kring immateriella tillgångar och starkare incitament för lärosätena till samverkan och det livslånga lärandet.

Fakta om Vinnovas inspel till den forskningspolitiska propositionen

Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att lämna underlag med förslag och analyser till forsknings- och innovationspolitiken i Sverige. Vinnova har den 31 oktober lämnat in ett inspel med förslag samt en analysbilaga som motiverar förslagen. Det kompletterar det gemensamma underlag som Vinnova har tagit fram tillsammans med Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Forte, Formas och Rymdstyrelsen. Den forskningspolitiska propositionen lämnas till riksdagen 2020 och anger inriktningen för Sveriges forsknings- och innovationspolitik för de kommande fyra åren.

Senast uppdaterad 29 april 2022

Statistik för sidan