Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Roadmap Sweden: innovation och utveckling av e-mobility i Sverige

Området för E-Mobility ska utgöra ramverket när vi rör oss från en fossilbaserad till en elektrifierad vägtransportsektor. En rad utmaningar behöver antas av alla aktörer i samverkan om Sverige ska skapa de nya affärsmodeller och värdekedjor som gör oss världsledande inom E-Mobility år 2030.

För att vi ska ha en chans att klara klimatmålen behöver vägtransporterna genomgå ett paradigmskifte genom att bli kvitt sitt fossilberoende. Området E-Mobility innefattar alla aktiviteter direkt eller indirekt kopplade till omställningen från fossilbaserade till elektrifierade vägtransporter. E-Mobility står i dag inför både mycket ljusa framtidsutsikter: Sverige har en stor innovations- och marknadsmässig utvecklingspotential – och stora utmaningar: internationell konkurrens hårdnar eftersom området nu är globalt etablerat.

Agendan formulerar visionen för 2030 att Sverige ska bli världsledande inom E-Mobility, och mer specifikt närmar Sverige sig denna visionen när:

  •  internationellt konkurrenskraftiga företag är etablerade i Sverige
  • avancerade forskningsmiljöer är inrättade
  • relevant utbildning och kompetensförsörjning finns tillgängliga i landet
  • området präglas av användaracceptans
  • elfordon gynnas i samhällsplaneringen.

Innovationssystemet för E-Mobility i Sverige behöver förändras, till stor del med avseende på nya värdekedjor, affärsmodeller och tjänster. För att visionen för 2030 ska uppfyllas rekommenderar agendan ett fokus på fem insatsområden:

  • konsolidering, dels av olika likartade forsknings- och utvecklingsprojekt, dels mellan lokala, regionala och nationella projekt
  • integration, främst mellan fordonstyper för att belysa intermodala transportkedjor samt mellan olika verksamhetsområden
  • etablering av demonstrationsprojekt, ”elektrifieringsnav”, där olika aktörer och deras behov kan samlas
  • information, att öka medvetenheten och tillgängliggöra information om elfordon och dess nytta för olika typer av aktörer
  • stimulering, det vill säga att bygga intresse, undanröja hinder och underlätta efterfrågan.

Ett nationellt forum för E-Mobility ska på ett tvärsektoriellt sätt sammanföra aktörer från näringsliv, akademi och offentliga beslutsorgan för att förutsättningslöst lyfta, diskutera och prioritera insatsområdenas frågeställningar.

Läs agendan

Agenda för E-Mobility i Sverige

Senast uppdaterad 1 december 2021

Statistik för sidan