Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Roadmap Sweden: innovation och utveckling av e-mobility i Sverige

Området för E-Mobility ska utgöra ramverket när vi rör oss från en fossilbaserad till en elektrifierad vägtransportsektor. En rad utmaningar behöver antas av alla aktörer i samverkan om Sverige ska skapa de nya affärsmodeller och värdekedjor som gör oss världsledande inom E-Mobility år 2030.

För att vi ska ha en chans att klara klimatmålen behöver vägtransporterna genomgå ett paradigmskifte genom att bli kvitt sitt fossilberoende. Området E-Mobility innefattar alla aktiviteter direkt eller indirekt kopplade till omställningen från fossilbaserade till elektrifierade vägtransporter. E-Mobility står i dag inför både mycket ljusa framtidsutsikter: Sverige har en stor innovations- och marknadsmässig utvecklingspotential – och stora utmaningar: internationell konkurrens hårdnar eftersom området nu är globalt etablerat.

Agendan formulerar visionen för 2030 att Sverige ska bli världsledande inom E-Mobility, och mer specifikt närmar Sverige sig denna visionen när:

  •  internationellt konkurrenskraftiga företag är etablerade i Sverige
  • avancerade forskningsmiljöer är inrättade
  • relevant utbildning och kompetensförsörjning finns tillgängliga i landet
  • området präglas av användaracceptans
  • elfordon gynnas i samhällsplaneringen.

Innovationssystemet för E-Mobility i Sverige behöver förändras, till stor del med avseende på nya värdekedjor, affärsmodeller och tjänster. För att visionen för 2030 ska uppfyllas rekommenderar agendan ett fokus på fem insatsområden:

  • konsolidering, dels av olika likartade forsknings- och utvecklingsprojekt, dels mellan lokala, regionala och nationella projekt
  • integration, främst mellan fordonstyper för att belysa intermodala transportkedjor samt mellan olika verksamhetsområden
  • etablering av demonstrationsprojekt, ”elektrifieringsnav”, där olika aktörer och deras behov kan samlas
  • information, att öka medvetenheten och tillgängliggöra information om elfordon och dess nytta för olika typer av aktörer
  • stimulering, det vill säga att bygga intresse, undanröja hinder och underlätta efterfrågan.

Ett nationellt forum för E-Mobility ska på ett tvärsektoriellt sätt sammanföra aktörer från näringsliv, akademi och offentliga beslutsorgan för att förutsättningslöst lyfta, diskutera och prioritera insatsområdenas frågeställningar.

Läs agendan

Agenda för E-Mobility i Sverige

Last updated 1 December 2021

Page statistics