Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsupphandling – varför spelar det roll?

Visste du att offentliga inköp har en högre klimatpåverkan än Sveriges transporter och jordbruk tillsammans? Eller att det år 2030 kommer att saknas 170 000 utbildade anställda inom vården, varav 30 000 sjuksköterskor?

Innovation i offentlig sektor är en förutsättning för att möta samhällsutmaningar och bygga hållbar välfärd. Sverige behöver även i framtiden har en väl fungerande offentlig sektor och i det ingår förmåga till egen innovation, men även innovation i samarbete med andra aktörer och offentlig efterfrågan på nya lösningar. En nyckelfaktor är ett väl fungerande samspelar med företag. I det ingår att företag ges förutsättningar att skala och sprida nya lösningar som kan göra nytta på offentliga, men även privata, marknader.

Innovation spelar alltså roll i upphandling, men på samma sätt spelar upphandling roll för offentlig innovation. En viktig insikt är att nästan all innovation som offentlig sektor gör kommer att innebära upphandling i någon omfattning. Alla som arbetar med utvecklings- och innovationsprojekt i offentlig sektor behöva överväga om och hur offentlig upphandling kan påverka deras projekt.

Vad är innovationsupphandling?

Innovationsupphandling är en process som påbörjas när en offentlig verksamhet har identifierat ett behov eller önskemål som inte täcks av det utbud av varor och tjänster som finns på marknaden eller som verksamheten känner till. Det kan handla om behov av nyutveckling, eller att nya lösningar finns men är oprövade, eller att lösningar finns på en annan marknad och behöver anpassas.

Processen innovationsupphandling innebär att offentliga organisationer och innovativa företag möts för att samarbeta i en upphandling kring att nya innovativa lösningar utvecklas, testas, anpassas eller verifieras.

Det är en kombination av traditionell offentlig upphandling och experimentella innovationsprojekt, vilket kräver kompetenser av många slag.

Innovationsupphandling är alltså inte en särskild metodik eller förfarande. Processen bygger på samma grund som annan offentlig upphandling, men även på samma logik som i andra typer av innovationsprojekt.

Läs mer om innovation och upphandling på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Vad utmärker dem som lyckas med innovationsupphandling? Läs rapporten Utvärdering 10 projekt inom innovationsupphandling (2019).

Afori: Arenan för innovationsupphandling (Afori) är mötesplatsen där offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle kan samlas och inspireras, utvecklas och förenas.

Aktuella erbjudanden: innovationsupphandling för grön omställning

Innovationsupphandling spelar roll för hela den offentliga sektorn, men omställningen till ett samhälle inom planetens gränser kan inte vänta. Därför ligger våra nuvarande satsningar på innovationsupphandling inom området grön omställning. Vi vill bidra till offentlig upphandling av nya och bärkraftiga lösningar som bidrar till samhällets gröna omställning. Det är avgörande för vår förmåga till gröna omställning, till exempel att klara klimatmålen om nettonollutsläpp år 2045 eller att övergå till en biobaserad, resurseffektiv cirkulär ekonomi.

Extern kompetens i viktiga beslut

En pusselbit i innovationsupphandling är att knyta till sig extern kompetens när man som upphandlande organisation behöver ha beslutsunderlag inför en möjlig innovationsupphandling. Behov av extern expertis kompetens kan också uppstå när man redan har fattat beslut om innovationsupphandling, eller är inne i en pågående innovationsupphandling. Det kan även vara viktigt att kunna använda externa testbäddar, laboratorier etc. i sådana situationer.

Vinnovas utlysning ”Checkar för innovationsupphandling” är till för upphandlande organisationer som upplever sådana behov. Så länge innovationsupphandlingen handlar om grön omställning så är alla områden relevanta: upphandling av elektronik, infrastruktur, livsmedel, byggnader och byggmaterial, återvinning, tjänster och massa annat.

Utlysningen ”Checkar för innovationsupphandling 2022 – grön omställning”.

Upphandla utvecklingspartners

Upphandlande organisationer med behov av nyutvecklade lösningar har flera alternativ. De kan till exempel egenutveckla eller gå in i ett FoU-samarbetsprojekt med möjliga leverantörer. Det finns dock nackdelar. Det är inte alltid mest effektivt att den offentliga organisationen äger och förvaltar färdig lösning, vare sig för organisationen eller samhället. I samverkansprojekt behöver företag bidra med betydande egna insatser, framtida affärer är otydliga och det finns risk för konsultjävssituationer uppstår.

Med förfarandet innovationspartnerskap finns en annan möjlighet: att upphandla företagspartners för ett gemensamt utvecklingsprojekt. Efter upphandling av en eller flera leverantörer utvecklar företagen de nya lösningarna i dialog med upphandlande organisation. Om resultatet uppfyller mål avseende prestanda och kostnader så kan lösningarna köpas in direkt från företagen/ företaget. En ny upphandling behövs alltså inte. Företag kan få ersättning för sitt utvecklingsarbete i projektet och eftersom upphandlingen utförs i konkurrens så kan ersättningen vid behov överskrida det som hade varit möjligt i ett statsstödsprojekt.

Det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation har en utlysning om innovationsparternskap som ska bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Den riktar sig till upphandlande organisationer och i steg 1 finansieras förberedelserna inför ett innovationspartnerskap.

Utlysningen ”Hypotesprövning och innovationsupphandling i offentlig sektor Steg 1”.

Frågor?

Nina Widmark

Handläggare

+46 8 473 30 52

Jenny Engström

Handläggare

+46 8 473 31 75

Senast uppdaterad 6 maj 2022

Statistik för sidan