EUREKA – samarbete för industriell forskning och utveckling

EUREKA är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna. Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer. Vinnova är nationell kontaktmyndighet för EUREKA i Sverige. Vår roll är att erbjuda information och möjlighet att söka finansiering för svenska deltagare i EUREKA projekt.

Vad är EUREKA?

EUREKA är ett företagsdrivet program, vilket innebär att företagens och användarnas behov avgör vilka projekt som utförs. I projekten samarbetar små och stora företag, forskningsinstitut, universitet och andra relevanta aktörer från minst två medlemsländer. Nätverket har idag 45 deltagarländer. Tyngdpunkten ligger i Europa men även Sydkorea, Kanada, Sydafrika, Chile och Argentina deltar.

EUREKA finansierar projekt genom tre delprogram:

  • Eurostars – ett program för forskande små och medelstora företag
  • Kluster – tematiskt program för samarbeten mellan industrin och akademin.  
  • Nätverksprojekt – Företagsdrivna internationella forsknings- och utvecklingsprojekt nära marknaden. Används främst i bilaterala och multilaterala utlysningar med vissa länder.

Finansiering av projekt sker via de nationella myndigheter som är medlemmar i EUREKA.

Vem kan delta?

EUREKA vänder sig främst till företag med egen forskning och utveckling men är också öppet för deltagande från forskningsinstitut, universitet och offentlig sektor. För mer information, se de olika programmens regler för deltagande.

Vinnovas roll

Vinnova är nationell kontaktmyndighet för EUREKA i Sverige och finansierar och administrerar bidrag till svenska aktörer. Vinnova avsätter runt 200 miljoner kronor per år för EUREKA-samarbetet.

Kontakt

Peter Lindberg

Nationell projektkoordinator Eureka

+46 8 473 31 93

Jessica Svennebring

Handläggare

+46 8 473 31 34

Annie Lindmark

Handläggare

+46 8 473 30 95

Sök finansiering

EUREKAs tre delprogram

<p>Inom Eurostar kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt.</p>
<p>Klusterprojekt är samarbeten mellan offentlig och privat sektor för att främja forskning och standardiseringsprocesser.</p>
<p>EUREKA-n&auml;tverksprojekt &auml;r f&ouml;retagsdrivna internationella forsknings- och utvecklingsprojekt n&auml;ra marknaden. Projektets syfte ska vara att ta fram nya produkter eller tj&auml;nster.</p>

Se filmen om EUREKA  30 år

Läs mer på EUREKAs webbplats

Till webbplatsen

Liknande erbjudanden

<p>Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation med en budget på runt 80 miljarder euro.</p>
<p>S&aring; p&aring;verkar vi den europeiska forskningsagendan och utformningen av europeiska finansieringsprogram.</p>
<p>Genom att skapa internationella nätverksprojekt, kan COST hjälpa till att använda forskningsresurser mer effektivt.</p>

Senast uppdaterad 12 mars 2020

Sidansvarig: Peter Lindberg

Statistik för sidan