Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: Förhandsgranskning av ansökningar inom Hållbar industri 2024

Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom hållbar industri. Med denna insats vill vi erbjuda svenska aktörer en möjlighet att få sina ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram förhandsgranskade av erfarna bedömare innan ansökan skickas till Horisont Europa och därmed få återkoppling som kan bidra till att stärka konkurrenskraften hos den kommande ansökan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Ni som planerar att skicka in en ansökan till Horisont Europa erbjuds möjlighet att få ansökan förhandsgranskad av erfarna bedömare. Erbjudandet syftar till att stärka konkurrenskraften hos den kommande ansökan till Horisont Europa.

Vem kan söka?

Svenska aktörer som planerar att skicka in en ansökan till Horisont Europas arbetsprogram inom Kluster 4, 5 eller 6. Ansökan ska vara färdigskriven och ska skickas in i god tid så att rekommendationer från granskningen kan tas om hand.

Hur mycket kan ni söka?

Detta erbjudande innefattar inte finansiering.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Ett erbjudande inom Vinnovas område Hållbar industri

   Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom hållbar industri. Vi vill ge svenska aktörer en möjlighet att få sina ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram förhandsgranskade av erfarna bedömare och få återkoppling som kan bidra till att stärka konkurrenskraften hos den kommande ansökan.

   Detta erbjudande är en insats inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. Det innebär att det projekt inom Horisont Europa som ansökan eventuellt resulterar i förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industris långsiktiga effektmål:

   • Klimatneutral och cirkulär produktion.
   • Resurseffektiva och resilienta värdekedjor.
   • Global konkurrenskraft. 
   • En socialt hållbar industri.

   Erbjudandet är därför begränsat till utlysningar som ingår i Horisont Europas arbetsprogram inom Kluster 4, 5 och 6.

   Mer information om Horisont Europa och vilka möjligheter det finns för EU-finansiering
   Kontaktuppgifter till nationella kontaktpersoner för Horisont Europa

  • Aktörer som planerar att skicka in en ansökan till Horisont Europas arbetsprogram erbjuds möjlighet att få ansökan förhandsgranskad av erfarna bedömare. Granskningen kommer att resultera i en muntlig återkoppling som typiskt innehåller råd och rekommendationer som enligt bedömarna kan bidra till för att ytterligare stärka ansökans konkurrenskraft. Återkopplingen kan naturligtvis även vara att ansökan redan håller sådan kvalitet att det inte ses som motiverat att ge några rekommendationer.

  • Granskningen avser kvaliteten hos ansökan som ansökan betraktad snarare än en individuell värdering gentemot bedömningskriterierna inom Horisont Europa.

   Exempel på omständigheter som granskarna kommer att ta ställning till är om:

   • ansökan är komplett, fullständig och begriplig.
   • informationen är tillräcklig och tillräckligt tydlig för att ansökan ska kunna värderas på ett tillfredsställande sätt gentemot bedömningskriterierna.

   Granskarna kommer inte att värdera frågor som rör exempelvis sakinnehåll i enskilda aktiviteter i projektplanen, nyhetsvärde eller projektdeltagarens kompetens.

   • Erbjudandet vänder sig till svenska aktörer som planerar att skicka in en ansökan till Horisont Europas arbetsprogram inom Kluster 4, 5 och 6.
   • Den som ansöker om förhandsgranskning hos Vinnova ska vara en juridisk person.
   • För att ansökan till Horisont Europa ska vara granskningsbar behöver den vara i stort sett färdigskriven. Vinnova förbehåller sig fri rätt att avstå från att erbjuda förhandsgranskning i det fall Vinnova bedömer att ansökan till Horisont Europa inte är tillräckligt färdig.
   • För att en granskning ska vara meningsfull måste dessutom ansökan om förhandsgranskning skickas in till Vinnova i tillräckligt god tid.  Det krävs för att bedömarna ska hinna göra en granskning och sökande ska hinna omhänderta återkopplingen innan ansökan ska skickas till Horisont Europa.

   Vinnova räknar med att i normalfallet kunna leverera återkopplingen inom två arbetsveckor från det att ansökan om förhandsgranskning mottagits. Återkopplingstiden kan dock bli längre i samband med semesterperioder, skollov och liknande samt vid perioder av hög efterfrågan.

  • Erbjudandet planeras att finnas tillgängligt och gå att söka kontinuerligt från den 25 januari 2024 och fram till den 31 december 2024.

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här längre ner på sidan.

   Som bilaga laddar ni upp den ansökan till Horisont Europa som ni önskar få
   förhandsgranskad.

   Det webbaserade formuläret innehåller några rutor av mindre relevans för erbjudandet men som är nödvändiga för att ansökan ska kunna tas om hand av Vinnovas projekthanteringssystem. Några exempel är ”Uppskattad projekttid”, startdatum, där ni kan skriva det datum då ansökan om förhandsgranskning skickas in till Vinnova, och slutdatum, där kan ni skriva det datum då ni önskar få granskarnas återkoppling.

   I e-tjänsten kan ni börja fylla i uppgifter, spara ansökan och fortsätta med den vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar och därefter kommer den att registreras nästa gång klockan passerar 14:00.

   När ansökan registrerats går det inte att göra några ändringar.

  • De bedömare som utför granskningen är förordnade av Vinnova och arbetar under sekretess.

   Ansökningar som lämnas in till Vinnova blir allmänna handlingar, vilket innebär att de kan begäras ut av vem som helst. Innehållet skyddas dock av regler i sekretesslagstiftningen som säger att Vinnova inte får lämna ut uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna röjs. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Killander

  Utlysningsansvarig Vinnova

  + 46 8473 3269

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-03755

  Statistik för sidan