Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovair - SMF flyg våren 2024

Det här erbjudandet riktar sig till mindre företag som vill utvecklas inom flygteknik och stärka sina samarbeten i flygindustrin. Även företag med relevant kompetens i andra branscher kan söka för att bredda verksamheten till flygteknikområdet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Flygtekniska frågor på systemnivå eller relaterat till exempelvis framdrivning, material, sensorer och elektrifiering. Detta kan inkludera tillverkningsfrågor och konceptstudier.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag, själva eller i samarbete med institut/högskola eller med större företag (som ej kan vara bidragsmottagare). Vi välkomnar projekt med hög grad av originalitet och innovationshöjd.

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen är cirka 3 miljoner kronor. Vi avser att finansiera ca 5 projekt.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Flygteknisk forskning i små och medelstora företag

   Innovair är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

   Innovair samlar och stödjer olika aktörer från företag, universitet, högskolor, institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknikområdet. 

   Denna utlysning vänder sig i huvudsak till små och medelstora företag (SMF). Projekten ska bidra till att stärka SMF inom svensk flygindustri med syfte att öka deras deltagande i svenska och internationella forskningsprogram och att skapa möjligheter för dem att bli leverantörer till svensk eller internationell flygindustri. Genom att SMF tar del av större företags, instituts och högskolors kompetens kommer de mindre företagens förmåga och kompetens att stärkas.

   Projekten ska adressera frågor relaterade till flygteknik i bred bemärkelse. Det kan exempelvis handla om grundläggande flygteknik och helhetsförmåga, avancerad struktur och tillverkningsmetoder för flygfarkoster, intelligenta ombordssystem samt framdrivningsteknologi.

   Se vidare NRIA Flyg 2020 för mer information om prioriterade områden.

   Budgeten för denna utlysning är cirka 3 miljoner kronor. Vi ser framför oss att bevilja cirka 6 till 10 projekt i denna utlysning.

   Det är möjligt att söka finansiering i tre olika projektnivåer:

   • Nivå 1-projekt, finansiering upp till 150 000 kronor per projekt.
   • Nivå 2-projekt, finansiering upp till 500 000 kronor per projekt.
   • Nivå 3-projekt, finansiering upp till 1 500 000 kronor per projekt.

   För de olika projektnivåerna ställs olika krav på samverkan med andra. SMF kan söka medel individuellt, eller i samarbete med någon arena eller testbädd. Samarbete med akademi, forskningsinstitut eller något större företag inom flygbranschen ses också som positivt. Större företag (ej SMF) kan inte vara bidragsmottagare i denna utlysning.

   Vi välkomnar projekt med hög grad av originalitet och innovationshöjd som kan stärka och bidra till utvecklingen av svensk flygindustri kopplat till hållbar tillväxt, både ur civilt och dual-use perspektiv.

   För mer information om programmet

  • Det övergripande syftet med SMF Flyg utlysningen är att stärka svenska små och medelstora företags innovationsförmåga.

   Syftet med denna utlysning är att:

   • Skapa möjligheter för SMF att bli en del i leverantörskedjan till den internationella flygindustrin, antingen enskilt eller i samverkan.
   • Ge SMF möjlighet att ta del av större företags eller forskningsinstituts kunskap och erfarenhet genom samverkansprojekt.

   I utlysningen ges möjlighet för SMF att i samarbete med någon produktionsarena eller testbädd, såsom PTC Innovatum eller Innovative Materials Arena, att ta del av deras kompetens och utrustning. Projekten kan också vara av en annan karaktär där SMF samarbetar med större företag, högskola eller institut.

   Ett av målen är att redan etablerade aktörer i den svenska flygbranschens värdekedja ska kunna stärka sin förmåga. Ett annat mål är att aktörer som för närvarande är aktiva i annan bransch ska ges möjlighet att expandera in i flygbranschen.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Se avsnitt 7 under aktörskriteriet.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”. I denna utlysning ligger frågan inte till grund för bedömning.

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång.

  • Utlysningen riktar sig primärt mot etablerade SMF med verksamhet inom flygområdet. Samverkan med större företag, forskningsinstitut eller akademi ska ske enligt krav för respektive projektnivå, se avsnitt 4.

   Projekten ska vara inriktade mot något eller några av följande flygtekniska forskningsområden:

   • Grundläggande flygteknik och helhetsförmåga
   • Avancerad struktur och tillverkningsmetoder för flygfarkoster
   • Intelligenta ombordsystem
   • Framdrivningsteknologi

   I ovanstående områden ingår teknologier både för dual-use och för fossilfritt flyg.

   Större företag kan inte få bidrag i denna utlysning men uppmuntras att delta som projektpart i samarbete med mindre företag.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Det går att söka bidrag för projekt i tre olika nivåer gällande storlek på bidrag och projekttid.

   Nivå 1-projekt

   Utlysningen möjliggör för SMF att genomföra mindre projekt, så kallade ”arenaprojekt”, i samarbete med en produktionsarena eller testbädd.  Projektet ska omfatta minst ett SMF, som nyttjar eller samarbetar med en produktionsarena eller testbädd. Projektet kan ha en eller två projektparter. Bidrag kan endast gå till SMF. Större företag kan inte delta här.

   Exempel på aktiviteter kan vara att exempelvis:

   • Anlita personal inom arenor och institut som diskussionspartner för hjälp vid framtagning och formulering av nya idéer och koncept.
   • Samarbeta med arenor och institut för problemlösning inom material, tillverkning och konstruktion.
   • Arrangera workshops eller gemensamma besök för att skapa nätverk och direkta kontakter mellan SMF och leverantörer av utrustningar, verktyg, mätsystem med mera, för att lösa företagens utmaningar och i förlängningen skapa affärsmöjligheter.
   • Arrangera korta demonstrations- och valideringsprojekt.

   Projektlängden får vara högst 6 månader.

   Nivå 2-projekt

   Ett nivå 2-projekt kan vara kopplat till någon arena men det är inget krav. Projektet kan vara en- eller flerpartsprojekt men vi ställer krav på att minst ett SMF deltar i projektet. Även stora företag får delta, dock inte som bidragsmottagare.

   Exempel på aktiviteter:

   • Utformning av prototyper, demonstration, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster.
   • Testning eller demonstration av en ny tillverkningsteknik.
   • Framställande av nya eller förbättring av befintliga produkter, processer eller tjänster. Detta kan inkludera konceptuell definition och planering för nya produkter, processer eller tjänster.

   Observera att rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter inte kan finansieras. Detta gäller även om dessa ändringar kan innebära förbättringar.

   Projektlängden får vara högst 12 månader.

   Nivå 3-projekt

   Nivå 3-projekt syftar till att utveckla förutsättningarna för flera leverantörer inom olika eller närliggande teknikområden att tillsammans utgöra en leverantörskedja för flygindustrin. En potentiell brukare i form av ett större företag inom flygindustrin ska vara identifierad, vilket ska framgå av ansökan. Projekten ska vara flerpartsprojekt och minst två SMF ska delta. Även stora företag får delta, dock inte som bidragsmottagare.

   Tänkbara aktiviteter inom projektet är samma som för nivå 2-projekt.

   Projektlängden ska vara mellan 12 och 18 månader.

   Stödberättigande kostnader

   Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Grundläggande förutsättningar för att en kostnad ska vara stödberättigande är att den ska:

   • Bäras av sökande företag.
   • Vara hänförlig till projektet.
   • Ha uppkommit under projekttiden.
   • Vara fastställd i enlighet med företagets vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed.
   • Vara i enlighet med företagets interna policys och riktlinjer.

   Redovisning av projektkostnaderna ska i projektparternas bokföring vara separerad från företagets övriga transaktioner.

   Vilka kostnader som är stödberättigande beror på vilken stödgrund vi beviljar stöd enligt.

   Ta hjälp av Tabeller över stödnivåer för statligt stöd och Anvisning till stödberättigande kostnader som du hittar här

  • Bidrag per projekt

   • Nivå 1 projekt
    Bidrag kan beviljas upp till 150 000 kronor per projekt. Det ställs inga krav på medfinansiering från sökande SMF.
   • Nivå 2 projekt
    Bidrag kan beviljas upp till 500 000 kronor per projekt. Stödnivån kan vara maximalt 50 procent av projektets totala kostnader.
    Exempel: För en projektkostnad på totalt 1 000 000 kronor måste projektet själv stå för 500 000 kronor.
   • Nivå 3 projekt
    Bidrag kan beviljas upp till 1 500 000 kronor.
    Den totala stödnivån för projektet kan uppgå till maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigade kostnader.
    Inget av företagen får stå för mer än 70 procent av de totala stödberättigade projektkostnaderna.
    Max stödnivå per part styrs av statsstödsreglerna.

   Bidrag per part - stödgrunder

   Observera att stödgrunden avgörs per projektpart. Flera stödgrunder kan alltså användas i ett och samma projekt.

   SMF-intyg

   För att bli stödberättigad som SMF måste företagsstorleken styrkas via intyg som bifogas ansökan, en så kallad modellförsäkran. Se avsnitt 9 för mer information. Om intyg inte bifogas kommer ansökan ej att behandlas.

   I denna utlysning delas bidrag ut med stöd av nedanstående stödgrunder:

   • Stöd av mindre betydelse - Nivå 1-projekt
    Bidrag som beviljas stöd av mindre betydelse kan få en stödnivå på 100 procent. Projektparter som beviljas bidrag med denna stödgrund måste först lämna in ett intyg om stöd av mindre betydelse.
   • Experimentell utveckling - Nivå 2- och 3-projekt

   Följande stödnivåer gäller för bidrag med denna stödgrund:

   • Litet företag: 45 procent
    60 procent om faktiskt samarbete eller spridning av resultat ingår.
   • Medelstort företag: 35 procent
    50 procent om faktiskt samarbete eller spridning av resultat ingår.

   Projektets aktiviteter ska utgöra experimentell utveckling.

   För mer information om stödgrunden och stödnivåerna hittar du i Stödnivåer, definitioner m.m. för bidrag enligt Vinnovas stödordning sida 2

   • Icke statsstöd
    Organisationer som bedriver icke-ekonomisk verksamhet kan beviljas bidrag som inte utgör statsstöd när de deltar med sin icke-ekonomiska verksamhet. Bidrag som beviljas som icke statsstöd kan få en stödnivå på maximalt 100 procent.
  • Förutsättningar för att ansökan ska bedömas

   Endast ansökningar som uppfyller följande formella krav kommer att bedömas:

   • Projektets parter ska vara forskningsinstitut, högskola, större företag eller SMF. Minst ett SMF måste delta i projektet. Detta innebär att om det endast är en projektpart så ska den sökande vara ett SMF.
   • Samtliga projektparter ska vara juridiska personer och bidragsmottagare ska ha filial eller driftsställe i Sverige.
   • Projektkraven för de olika projektnivåerna specificerade i avsnitt 4 ska vara uppfyllda.
   • Ansökan ska utformas i enlighet med avsnitt 9.
  • Vad bedöms?

   Potential
   • Hur väl beskrivs projektets nyhetsvärde, innovationshöjd och state of the art?
   • Hur ökar projektet möjligheterna för ingående SMF att bli leverantör åt den svenska eller den internationella flygindustrin?
   • På vilket sätt och i vilken omfattning genererar projektet värde och nya möjligheter för såväl SMF-företaget som andra ingående parters?
   • På vilket sätt kan projektet ha betydelse för parternas förmåga - kunskap, kompetens, teknik med mera - att utveckla nya produkter, tjänster och processer?
   • På vilket sätt adresseras och analyseras projektets potentiella effekter vad gäller hållbarhet?
   Aktörer
   • Hur övertygande beskrivs projektets förutsättningar och förmåga att genomföra projektet och uppnå de förväntade resultaten?
   • Hur väl beskrivs vilka kompetenser, inklusive hållbarhetskompetens, som krävs för att projektet ska bli framgångsrikt?
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   Genomförbarhet
   • Innehåller projektplanen realistiska mål i förhållande till budget?
   • Hur relaterar projektmålen till de behov en potentiell OEM eller motsvarande har på en SMF i flygbranschen?
   • Är projektplanen realistiskt tidsatt? Är arbetspaketen beskrivna och resurssatta på ett tillfredsställande sätt?
   • Finns det en beskrivning för hantering av sekretess och immaterialrätt i de fall det behövs?
   • Hur väl har relevanta hållbarhetsperspektiv integrerats i projektplanen?
   • Hur realistisk och genomtänkt är riskanalysen och riskhanteringsplanen med hänsyn till projektets omfattning?

   Hur går bedömningsprocessen till?

   Projektansökningarna kommer bedömas av externa, särskilt utsedda, bedömare. Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar efter kriterierna potential, aktörer och genomförbarhet listade ovan. Vinnova ansvarar för bedömningsprocessen.

  • Beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer beviljas med stöd av stödgrunderna experimentell utveckling, icke statsstöd, eller stöd av mindre betydelse. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Då utlysningen sker inom ramen för strategiska innovationsprogram gäller även följande särskilda villkor:

   • Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom Innovair.
   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Innovair, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
   • Samtidigt som projektet slutrapporterar till Vinnova ska en sammanfattning av projektresultaten även skickas till Innovair via e-post yvonne.rosmark@innovair.org.
   • Sammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer Vinnovas villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så här ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar, som nås via knappen ”Ansök nu” längre ned på sidan.

   Där laddar ni även upp följande bilagor enligt mall:

   • Projektbeskrivning
   • Meritförteckning (CV)
   • Projektreferat
   • Modellförsäkran SMF 
   • Intyg om stöd av mindre betydelse. Bifogas endast om den är aktuell för någon projektpart. Då ska denna part bifoga ett intyg om tidigare mottaget stöd av mindre betydelse. Intyget finns på Vinnovas hemsida.

   Samtidigt som ansökan skickas till Vinnova ska bilagan Projektreferat, se mall, även skickas till Innovair via e-post webmaster@innovair.org. Projektreferatet ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansök­ningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf­telse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från Vinnova.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Yvonne Rosmark

  Innovairs programchef

  +46 70 376 02 44

  Johan Rignér

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll: Utlysningsansvarig på Vinnova

  +46 8 473 30 74

  Fredrik Olofsson

  Kontaktperson gällande projektsamarbeten, matchmaking frågor etc: Aerospace Cluster Sweden

  +46 73 823 99 00

  Victor Blom

  Kontaktpersoner arenor: Projektledare Hållbar Industri, Innovatum/PTC

  +46 79 062 21 02

  Kenneth Karlsson

  COO/Klusterledare, IMA

  +46 70 287 30 27

  Amir Hafad

  Administrativa frågor

  +46 8 473 32 54

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00531

  Statistik för sidan