Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Planeringsbidrag för samarbeten med små, smarta länder, Singapore eller Israel.

Denna satsning är till för dig som vill planera ett innovationsprojekt med aktörer i Singapore eller Israel. Planeringsbidraget bör leda fram till långsiktigt samarbete som syftar till att öka Sveriges innovationskompetens och konkurrenskraft.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Planeringsbidrag för att underlätta uppstart och planering av gemensamma innovationsprojekt samt andra fördjupade samarbeten med aktörer i Singapore eller Israel.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till svenska företag och organisationer. Minst två svenska aktörer ska söka tillsammans.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova kan bevilja upp till 100 000 kronor per projekt.

Viktiga datum

Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

 • Utlysningstext för erbjudandet

  • En utlysning inom programmet Internationellt Samarbete

   Detta är en sammanfattning. Läs hela texten innan ni ansöker.

   Intresset ökar bland svenska aktörer för så kallade små, smarta länder. För att förbli konkurrenskraftiga i Sverige måste vi alliera oss med andra världsledande innovationsnationer. Denna satsning syftar till att bygga broar som leder till långsiktiga strategiska relationer med Singapore eller Israel. Vi vill kunna stötta er som vill satsa och samverka med partners i en eller båda av dessa länder.

   Utlysningen riktar sig till svenska företag och organisationer. Minst två svenska aktörer ska söka tillsammans. Med denna utlysning vill vi ge svenska aktörer möjlighet att tillsammans med singaporianska eller israeliska aktörer planera uppstart och genomförande av gemensamma innovationsprojekt samt andra fördjupade innovationssamarbeten. Projektet kan inkludera resa för att mötas fysiskt, marknadsstudie, eller utredning av andra legala, affärsmässiga eller praktiska förutsättningar som krävs för att kunna initiera ett samarbete.

   Prioriterade områden är:

   • hållbar industri
   • hållbara samhällen
   • hållbar precisionshälsa
   • hållbara matsystem
   • hållbar mobilitet
   • digital omställning
   • framtidsområden.

   Detaljerad information om Vinnovas strategi i förhållande till dessa områden finns på hemsidan.

   Stödet från Vinnova gäller enbart ersättning för de svenska aktörerna.

   Vinnova vill verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge projektpartnerna med både kvinnor och män i nyckelpositioner ökade möjligheter till utveckling.

   Vinnova kan bevilja upp till 100 000 kronor per projekt. Utlysningen pågår under 2024 och 2025 med tre avläsningstillfällen per år.

   Följande datum gäller för utlysningen

   Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se längre upp på sidan i kalenderfältet. 

   Öppningsdatum: 1 december 2023

   Avläsning av inkomna ansökningar:
   1 februari 2024
   1 juni 2024
   1 oktober 2024
   1 februari 2025
   1 juni 2025

   Sista ansökningsdag:
   1 oktober 2025
   Projektstart tidigast: 1 mars 2024
   Projektstart senast: 1 november 2025

  • Med denna insats vill vi bidra till fler innovationssamarbeten och innovationsutbyten mellan svenska aktörer och aktörer i små, smarta länder, i detta fall Singapore eller Israel. Sverige rankas regelbundet som ett av världens mest innovativa länder. För att bibehålla denna position måste vi öppna upp för samarbeten med andra ledande innovationsnationer. Vi tror på devisen at 1 + 1 > 2.

   Med denna utlysning vill vi få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till innovation som gör skillnad.

   Prioriterade områden är:

   • hållbar industri
   • hållbara samhällen
   • hållbar precisionshälsa
   • hållbara matsystem
   • hållbar mobilitet
   • digital omställning
   • framtidsområden.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Alla projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och återfinns under rubriken ”Projektuppgifter”.

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

  • Utlysningen riktar sig till svenska företag och organisationer. Minst två svenska aktörer ska söka tillsammans. Vi ser gärna att organisationen har en tydlig strategisk satsning mot Singapore eller Israel och ett tydligt mervärde av samarbetet.

   Bidrag beviljas endast till svenska organisationer. Med svenska organisationer menas även utländska organisationer som har filial eller driftställe i Sverige. Dessutom ska kostnaderna i projektet vara hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet.

   Samtliga deltagande företag måste:

   • kunna styrka sin kapacitet att genomföra projektet och kunna finansiera sin del av projektkostnaden. Vilka offentliga stödnivåer som är tillämpliga för företag baseras på dess storlek och omsättning.
   • tydligt kunna beskriva ett konkret mervärde av sitt deltagande i projektet, sin placering i värdekedjan inom projektet samt projektresultatets framtida potential.

   Projektet i stort ska:

   • även kunna påvisa ett uppenbart mervärde av det internationella samarbetet mellan de utvalda parterna från de två länderna.
   • presentera förslag på framtida projekt.
   • bidra till de globala hållbarhetsmålen.
  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Vinnova finansierar planeringsbidrag för samarbete med Singapore eller Israel.

   Bidrag ges enligt 9 § i Vinnovas förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation och artikel 25 i EU-kommissionens förordning nr 651/2014 (GBER). Projektets aktiviteter ska utgöra genomförbarhetsstudie.

   Genomförbarhetsstudie definieras som:
   Utvärdering och analys av potentialen för ett projekt som syftar till att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och rationellt avslöja projektets starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt att identifiera de resurser som krävs för att genomföra det, och slutligen utsikterna för att projektet blir en framgång. Detta avser studier inför projekt som rör grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling.

   Vinnova finansierar inte rutinmässig affärsutveckling, kundbearbetning, marknadsföring eller annan ordinarie affärsnära verksamhet.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Parter som bedriver icke ekonomisk verksamhet beviljas icke statsstöd i enlighet med förordning 2009:1101 med instruktion för Verket för innovationssystem.

   Följande kostnader är stödberättigande:

   • Personalkostnader.
   • Kostnader för utrustning, mark och byggnader i den utsträckning och under den tid som de används för projektet.
   • Kostnader för exempelvis konsulter och licenser.
   • Övriga direkta kostnader.
   • Indirekta kostnader.

   Läs mer om statligt stöd på vår webbplats
   Se våra allmänna villkor för bidrag och stödberättigande kostnader

  • Vinnova kan bevilja upp till 100 000 kronor per projekt

   Projekt inleds omgående vid eventuellt beviljande och varar högst ett år.

   Varje enskild projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd.

   Nedan följer en sammanställning av högsta tillåtna stödnivåer beroende av företagsstorlek. Stödnivåerna avser maximalt tillåtet stöd för stödberättigande kostnader, per bidragsmottagare, i procent.

   • Stora företag 50 procent.
   • Mellanstora företag 60 procent. 
   • Små företag 70 procent.

   Icke-ekonomisk verksamhet omfattas inte av statsstödsreglerna, och bidrag kan ges med upp till 100 procent av stödberättigande kostnader (”icke-statsstöd”).

  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Ansökan har inkommit senast vid angivet avläsningstillfälle enligt hemsidan.
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.
   • Projektet genomförs i samverkan mellan minst två svenska parter som exempelvis företag, offentlig sektor, akademi eller forskningsorganisationer.
   • Alla projektparter ska vara juridiska personer. Bolag ska vara aktiva och ha organisationsnummer när ansökan skickas in.
   • Inget material utöver de obligatoriska bilagorna får inkluderas.
  • Vad bedömer vi?

   Bedömningen av ansökan sker i konkurrens utifrån hur väl ansökan uppfyller utlysningens syfte och mål genom kriterierna potential, aktörer och genomförande.

   Potential
   • Projektets koppling till utlysningens syfte och mål.
   • Projektets potential att leda till ett faktiskt innovationssamarbete mellan Sverige och Singapore eller Israel.
   • Innovationshöjden i det potentiella samarbetet och dess långsiktiga mål.
   • Projektets potential att bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, samt minimera de negativa effekterna.
   Aktörer
   • Projektkonstellationens sammansättning och kapacitet att genomföra projektet i dialog med en relevant utländsk part.
   • Hur väl teamets nyckelpersoner är sammansatt med avseende påkönsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   Genomförbarhet
   • Trovärdigheten i genomförandeplanen.
   • Möjligheter och planer på framtida finansieringsmöjligheter till exempel via EU-programmen, annan statlig finansiering eller privata alternativ.
   • Hur väl relevanta hållbarhetsperspektiv integrerats i projektplanen.
    Med relevanta hållbarhetsperspektiv avses Agenda 2030 med ett särskilt fokus på klimat och jämställdhet.

   Hur bedömer vi?

   • Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms av en sammansatt grupp av Vinnova särskilt utsedda bedömare.
   • Ansökningarna bedöms i konkurrens utifrån hur väl ansökan uppfyller utlysningens syfte genom kriterierna potential, aktörer och genomförande.
   • Vinnova fattar beslut och kommunicerar detta till sökande ca 2-4 veckor efter stängning. 
  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer beviljas med stöd av artikel 25 i EU-kommissionens förordning nr 651/2014 (GBER) för genomförbarhetsstudie. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

   Se aktuella villkor

  • För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar.

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning
    Den ska vara skriven i den mall som Vinnova tillhandahåller på utlysningens webbsida. Den får inte överstiga 5 stående A4-sidor med typsnitt Times New Roman, 12 punkters storlek.
   • CV för nyckelpersoner
    Den ska vara skriven i den mall som Vinnova tillhandahåller på utlysningens webbsida och får maximalt vara 1 stående A4-sida per nyckelperson. Det finns ingen begränsning i antal CV som får bifogas per projekt.
   • Inget material utöver de obligatoriska bilagorna får inkluderas.


   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan.
   Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till kl. 14:00 aktuellt avläsningsdatum.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   Efter klockan 14:00 på avläsningsdagen registreras ansökan hos Vinnova och en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter avläsningstidpunkten ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Joanna Boquist

  Utlysningsansvarig

  Maria Mützell

  Administratör

  + 46 8 473 31 59

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-03666

  Statistik för sidan