Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fördjupade samarbeten med USA och UK inom hälsa och life science

För att lösa dagens globala och komplexa hälsoutmaningar behövs fördjupat internationellt samarbete. Vill ni fördjupa ert internationella samarbete för att få tillgång till kompetens i framkant, FoI-infrastruktur eller kanske nya och större marknader? Med det här erbjudandet stödjer Vinnova utveckling av långsiktigt forsknings- och innovationssamarbete inom hälsa med partners i de ledande länderna USA och Storbritannien.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Erbjudandet riktar sig till er som vill fördjupa ett samarbete med parter i USA och Storbritannien inom hälsa och life science. Syftet med projektet ska vara att möjliggöra ett långsiktigt innovationssamarbete med ena eller båda ovanstående länder.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF), i Sverige.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova kan bevilja upp till 1 000 000 kronor per projekt. Projektet bör vara 12 månader långt.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Erbjudandet riktar sig till aktörer som vill möjliggöra ett fördjupat internationellt samarbete inom hälsa och life science. Fokus i denna utlysning ligger på planering av långsiktiga forsknings- och innovationsprojekt med parter i USA eller Storbritannien.

   Många av nutidens hälsoutmaningar är både komplexa och globala. Samtidigt skapar ökad kunskap om sjukdomsmekanismer, ny teknik och digitalisering stora möjligheter att nyttja och förbättra individens förutsättningar till ökad hälsa och välbefinnande på ett mer jämlikt och hållbart sätt.

   Internationellt samarbete ger mervärden såsom ökad tillgång till ledande kompetens, FoI-infrastruktur i andra länder, ömsesidigt lärande samt tillgång till nya och större marknader. Två av världens starkaste länder när det gäller forskning och innovation inom områdena hälsa och life science är USA och Storbritannien. Sverige har en tradition av goda samarbeten med dessa länder och har under de senaste åren även skrivit under bilaterala samarbetsavtal på regeringsnivå.

   Erbjudandet riktar sig till er som planerar för ett långsiktigt forsknings- och innovationsprojekt tillsammans med parter från ett av dessa eller båda länder och ser ett behov av att fördjupa samarbetet och stärka projektförslaget för att möjliggöra framtida finansiering.

  • Internationell samverkan är en förutsättning för att vi ska kunna hantera hälsoutmaningar. Det är även en väg att nå målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Internationellt samarbete leder till högkvalitativ forskning och innovation som främjar samhällets utveckling, välfärd, beredskap och näringslivets konkurrenskraft.

   Klimat och jämställdhet är centrala perspektiv i alla Vinnovas satsningar

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön- eller genusaspekter som är relevanta för projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. I den här utlysningen bedöms även den aspekten. Vi rekommenderar följande EU-publikation på området: Gendered innovations 2 – How inclusive analysis contributes to research and innovation – Policy review, Publications Office of the European Union, 2020 

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Jämställd innovation – vad det innebär för dig som söker bidrag från oss

   Fritt tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer och resultat

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ökar möjligheten för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Den här utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla. Därför ska all vetenskaplig publicering ske med öppen tillgång.

  • Erbjudandet riktar sig till er som vill fördjupa ert internationella samarbete och planerar att starta ett långsiktigt forsknings- och innovationsprojekt. Projektet ska genomföras tillsammans med parter från USA eller Storbritannien inom området hälsa och life science. Sökande ska ha en tydlig strategi för hur en mer långsiktig finansieringen ska säkras.

   Akademiska aktörer, forskningsinstitut, offentlig sektor, civilsamhället eller små och medelstora företag (SMF) i Sverige, kan söka detta bidrag. Stora företag är välkomna att delta som projektpart men kan inte söka detta bidrag. De internationella parter som ska delta i samverkansprojektet får vara formell projektpart, men kan inte finansieras av Vinnova. Alla formella projektparter ska godkänna Vinnovas allmänna villkor och ingå projektavtal.

   Läs mer om Vinnovas allmänna villkor

  • Projekten ska syfta till att fördjupa och stärka internationella samarbeten som bidrar till precisionshälsa och svensk konkurrenskraft. Finansiering kan sökas för att fördjupa och bredda internationella forsknings- och innovationssamarbeten samt för att förbereda för framtida finansiering.

   Godkända projektaktiviteter inom ramen för den här utlysningen är exempelvis:

   • Aktiviteter för att fördjupa och stärka konsortiets sammansättning och samverkan, såsom möten och diskussioner med internationella parter.
   • Utveckling av den vetenskapliga eller tekniska basen för projektet genom att exempelvis utföra pilot- eller "proof of concept"-studier tillsammans med de internationella aktörerna.
   • Aktiviteter som syftar till att säkerställa mer långsiktig finansiering för ett fullskaligt projekt.
   • Genomförande av IPR-analyser, användarintervjuer eller omvärldsanalys.

   I denna utlysning finansieras inte projekt där huvudsyftet är att gästforska på ett utländskt universitet.

  • Vår finansiering omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr både vilka slags kostnader och hur stor andel av kostnaderna som vi kan finansiera. Detta bestäms för varje organisation individuellt. Vi skiljer därför på hur stort bidrag projektet kan få, och hur mycket varje deltagande projektpart kan få.

   Hur stort bidrag kan projektet få?

   I denna utlysning kan man söka från 500 000 upp till 1 000 000 kronor för projekt som löper upp till 12 månader.

   Hur stort bidrag kan en projektpart få?

   I denna utlysning kan projektparter som bedriver ekonomisk verksamhet finansieras under stödgrunderna:

   • industriell forskning.
   • experimentell utveckling.
   • genomförbarhetsstudier.
   • under reglerna för stöd av mindre betydelse (de-minimis).

   Organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet kan finansieras med ”Inte statsstöd”.
   För fullständig definition, se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag

   Industriell forskning kan förenklat beskrivas som att söka ny kunskap genom planerad forskning eller kritisk analys för att utveckla eller markant förbättra produkter, processer eller tjänster.

   Experimentell utveckling kan förenklat beskrivas som att kombinera, forma och använda befintliga kunskaper för att ta fram nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster.

   Genomförbarhetsstudier kan förenklat beskrivas som en utvärdering och analys av:

   • styrkor, svagheter, möjligheter och risker i ett kommande forsknings- och utvecklingsprojekt.
   • vilka resurser som krävs för att genomföra projektet.
   • hur troligt det är att projektet når framgång.

   Hur stor andel av kostnaderna vi kan finansiera – det vill säga den maximala stödnivån – beror på organisationens storlek och typ av aktivitet.

   Aktivitet Litet företag Medelstort företag
   Den maximala stödnivån

   Industriell forskning

   70% 60%

   Om projektet omfattar faktiskt samarbete eller spridning av resultat, eller uppfyller annan bonusgrund

   Med faktiskt samarbete menas viss nivå av samarbete mellan små och större företag, mellan företag i två olika europeiska länder eller mellan forskningsorganisationer och företag.

   Med spridning av resultat menas omfattande spridning genom exempelvis konferenser eller öppna databaser.

   För fullständig information om dessa bonusgrunder, se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag

    

   80% 75%

   Experimentell utveckling

   45% 35%

   Om projektet omfattar faktiskt samarbete eller spridning av resultat, eller uppfyller annan bonusgrund

   Med faktiskt samarbete menas viss nivå av samarbete mellan små och större företag, mellan företag i två olika europeiska länder eller mellan forskningsorganisationer och företag.

   Med spridning av resultat menas omfattande spridning genom exempelvis konferenser eller öppna databaser.

   För fullständig information om dessa bonusgrunder, se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag

   60% 50%

   Genomförbarhetsstudier

   Gäller genomförbarhetsstudier inför projekt som rör grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling

   70% 60%


   Vi beviljar bidrag i enlighet med artikel 25 i EU-kommissionens förordning om allmänna gruppundantag (GBER).

   De minimis-stöd (stöd av mindre betydelse)
   I den här utlysningen kan vi också ge stöd av mindre betydelse, även kallat de minimis-stöd. Vi kan finansiera upp till 100 procent av en projektparts kostnader.

   En organisation kan ta emot maximalt 300 000 euro över en treårsperiod i den här stödformen, oavsett finansiär och projekt. Det betyder att om samma organisation tagit emot stöd av mindre betydelse i andra projekt från andra finansiärer, påverkar det hur stort stödet kan bli i den här utlysningen.

   För att beviljas detta stöd behöver ni lämna in ett intyg om de-minimistöd när ni skickar in ansökan.

   Vi beviljar bidrag i enlighet med EU-kommissionens förordning (2023/2831) om stöd av mindre betydelse.

   Inte statsstöd
   I den här utlysningen ger vi stöd till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet. Hit räknas i regel universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som inte erbjuder en tjänst eller produkt på en marknad.

   Vi kan finansiera upp till 100 procent av sådana organisationers kostnader.

   Hur avgör ni om en organisation bedriver ekonomisk verksamhet?

   En organisation som erbjuder någon form av tjänst eller produkt på en marknad anses bedriva ekonomisk verksamhet och kan inte beviljas den här formen av stöd. Det har ingen betydelse hur organisationen finansieras, om den är offentlig eller privat, eller om den har ett vinstsyfte. Det spelar heller ingen roll vilken rättslig form verksamheten har – det vill säga, om det är ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.

   Är ni osäkra på om en organisation i ert projekt bedriver ekonomisk verksamhet, kontakta utlysningsansvarig. Organisationen ansvarar dock själv för att bedöma om den bedriver ekonomisk verksamhet.

   Vilka kostnader kan vi finansiera?

   Vår finansiering får bara gå till vissa typer av kostnader. Dessa kallas stödberättigande kostnader. I den här utlysningen är dessa typer av kostnader stödberättigande:

   • Personalkostnader: Löner, sociala avgifter och andra personalavgifter.
   • Utrustning, mark och byggnader: Instrument, utrustning och hyra för annan lokal än ordinarie verksamhetslokal.
   • Konsult- och licenskostnader: Konsulttjänster, kunskap och patent som köpts eller används på licens från en utomstående aktör.
   • Övriga direkta kostnader: Till exempel materiel, förrådsartiklar och resor som är nödvändiga för att genomföra projektet.
   • Indirekta kostnader (overhead): Kostnader som inte uppkommit som en omedelbar följd av men kan relateras till projektet, till exempel ordinarie lokaler och städning.
    Indirekta kostnader får utgöra maximalt 30 procent av personalkostnader

   För att en kostnad ska vara stödberättigande måste den vara nödvändig för aktiviteterna i projektet. Projektkostnader måste också vara korrekt bokförda och särredovisas från organisationens övriga kostnader. En organisation får heller inte ta upp någon annans kostnader som sina egna.

   För mer detaljerad information om vilka krav, begränsningar och undantag som gäller, se anvisning om stödberättigade kostnader som du hittar här

  • För att vi ska ta ställning till och bedöma er ansökan måste den uppfylla vissa grundkrav – så kallade formella krav. Om dessa krav inte är uppfyllda kommer våra bedömare inte att hantera er ansökan.

   • Samtliga projektparter är juridiska personer.
   • Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska, innehålla alla obligatoriska bilagor och dessa ska vara skrivna enligt mall och inte överstiga maximalt antal tillåtna sidor.
   • Inga andra bilagor ska vara inkluderade i ansökan än de som är listade i avsnitt 9.
   • Projekt ska planeras att pågå i maximalt 12 månader.
  • Vad bedömer vi?

   De ansökningar som uppfyller de formella kraven enligt avsnitt 6 utvärderas enligt nedanstående bedömningskriterier av Vinnova förordnade externa experter och av sakkunniga handläggare på Vinnova.

   Potential
   • Projektets potential att utvecklas till ett långsiktigt FoI-samarbete med USA eller UK inom områdena hälsa och life science.
   • Projektets potential att bidra till hållbar tillväxt inom svensk life science industri.
   • Projektets potential att bidra till en effektivare vård och bättre hälsa eller livskvalitet.
   • Projektets potential att bidra till ökad jämställdhet. Observera att bedömning ska göras utifrån sökandes svar på den obligatoriska frågan under “Projektuppgifter”.
   • Hur väl projektet bedöms bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, och hur väl det bedöms minimera de negativa effekterna.
   Aktörer
   • Hur väl teamet, både svenska och utländska, bedöms ha möjlighet att utveckla ett långsiktigt samarbete.
   • Hur väl teamet bidrar till projektets målsättningar och innovationspotential.
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   Genomförbarhet
   • Hur väl projektförslagets aktiviteter bedöms vara ändamålsriktiga för att uppnå projektets målsättningar och utveckla ett långsiktigt samarbete.
   • Hur väl budget och tidsplan bedöms vara realistiska.
   • Hur väl relevanta hållbarhetsperspektiv integrerats i projektplanen.
   • Hur väl jämställdhetsaspekter integreras i projektplanen.

   Hur bedömer vi?

   1. Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar.
   2. Ansökningar som uppfyller de formella kraven skickas ut till minst tre experter för individuell bedömning.
   3. Resultatet av de individuella bedömningarna sammanställs av Vinnova och denna sammanställning ligger sedan till grund för diskussion vid ett bedömningsmöte där alla experter deltar. Målet med detta möte är att med koncensus ta fram en rekommendation till Vinnova vilka projekt som ska finansieras.
   4. Vinnova tar sedan beslut baserad på denna rekommendation.
  • När vi bedömt alla ansökningar, skickar vi ett beslut där vi antingen beviljar eller avslår er ansökan. I beslutet anger vi hur mycket bidrag varje part i projektet beviljas. Vårt beslut kan inte överklagas.

   Vad gäller om ni beviljas finansiering?

   Om vi beviljar er ansökan måste ni följa våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat detta:

   • Att ni ska underteckna en särskild handling där ni åtar er att genomföra projektet.
   • Att ni ska rapportera era kostnader och resultat till oss regelbundet under projektet.
   • Att ni, om ni är flera parter, måste komma överens om vad som gäller för projektet i ett projektavtal.
   • Hur resultatet ska komma till användning, och hur eventuell vetenskaplig publicering ska ske.

   Se våra allmänna villkor samt få hjälp med att förstå och uppfylla dem

   Kan ni behöva betala tillbaka bidrag?

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • För att söka finansiering fyller ni i en ansökan i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, andra projektparter och budget.

   Till ansökan bifogar ni även dessa bilagor:

   • En projektbeskrivning på maximalt 10 A4-sidor, enligt den mall som finns att ladda ned på utlysningens webbsida.
   • CV för nyckelpersoner i projektet, inklusive representanter för utländska samarbetsparter, enligt den mall som finns att ladda ned på utlysningens webbsida.
   • För organisationer som söker ”Stöd av mindre betydelse” signerat intyg enligt mall som finns att ladda ned på utlysningens webbsida.

   Bilagorna kan skrivas på svenska eller engelska.

   Så går ansökningsprocessen till

   Påbörja ansökan i god tid

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger.

  • När er ansökan registrerats skickar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. 

   Skickar ni in ansökan samma dag som utlysningen stänger, kan det ta några timmar innan ni får en bekräftelse. Om ni inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av er till oss.

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra något i ansökan. Då kan ni bara komplettera om vi ber om det.

   Vem kan läsa er ansökan?

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas.

   Men vi sekretessbelägger information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut, exempelvis uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat.

   Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Dobril-Philip Petkov

  Utlysningsansvarig

  + 4684733182

  Pontus von Bahr

  Ärendemedlem

  + 4684733091

  Veneta Belivanova

  Administratör

  + 4684733195

  Malin Eklund

  Ärendemedlem

  + 4684733202

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00877

  Statistik för sidan