Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Checkar för innovationsupphandling 2021 - pilot

Stödet riktar sig till upphandlande organisationer som är inne i en pågående innovationsupphandling (alternativ 1), eller ska ta fram beslutsunderlag för en kommande innovationsupphandling (alternativ 2).

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning i samband med innovationsupphandling. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för verifiering och validering.

Vem kan söka?

Upphandlande myndigheter eller enheter (upphandlande organisationer), det vill säga sådana som lyder under upphandlingslagstiftning.

Hur mycket kan ni söka?

Stödets storlek beror på vilket alternativ ni väljer. Vid alternativ 1: maximalt 400 000 kr och vid alternativ 2: maximalt 200 000 kr.

Viktiga datum

Bidrag kan sökas under perioden 20 september 2021 till 8 november 2021. Vinnova samlar ihop ansökningar veckovis under perioden med start 1 oktober 2021. Beslut görs inom de närmaste tio vardagarna efter varje uppsamling. 

 • Beskrivning av erbjudandet

  • Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Finansieringen av checkar för innovationsupphandling ska stärka förutsättningarna för användning av innovationsupphandling.* Detta för att främja utveckling och spridning av nyskapande och bärkraftiga lösningar som bidrar till ökad välfärd, näringslivets konkurrenskraft, en jämställd samhällsutveckling och uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda2030.

   Innovationsupphandling är en process där offentliga organisationer och innovativa företag möts för att inför eller i en upphandling samarbeta kring att nya innovativa lösningar utvecklas. Innovationsupphandling är inte en särskild metodik eller förfarande. Processen bygger på samma grund som annan offentlig upphandling, men även på samma logik som i andra typer av innovationsprojekt. Det är en kombination av traditionell offentlig upphandling och experimentella innovationsprojekt, vilket kräver kompetens av många slag. För mer information om innovation och upphandling, se Vad är innovation i upphandling? | Upphandlingsmyndigheten

   Finansieringen riktar sig till upphandlande myndigheter och enheter (upphandlande organisationer). Ni befinner er i en innovationsupphandling eller ska ta fram beslutsunderlag inför en kommande innovationsupphandling. Ni har behov av extern kompetens eller specialiserad rådgivning. Bidraget kan även bekosta tillgång till externa labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur i samband med en innovationsupphandling.

   Syftet med bidraget är att underlätta för upphandlande organisationer att fatta mer informerade och bättre strategiska beslut i rätt tid, genom att dra nytta av extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning när de egna resurserna eller kunskaperna inte är tillräckliga.

   Bidrag kan sökas under perioden 20 september 2021 – 8 november 2021. Vinnova samlar ihop ansökningar veckovis under perioden med start den 1 oktober 2021. Beslut görs löpande inom de närmaste tio vardagarna efter varje avläsning.

   Piloten är en del av Vinnovas satsning på innovation och upphandling i vårt strategiska område Transformativ offentlig sektor och civilsamhälle samt Regeringsuppdrag N2021/01194. Regeringsuppdrag N2021/01194

   *) Innovationsupphandling: ​upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer. Innovationsupphandling, SOU 2010:56.

  • Utlysningen riktar sig till upphandlande organisationer, det vill säga organisationer som lyder under upphandlingslagstiftningen.

   Upphandlingslagstiftningen omfattar Lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) eller lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

  • Ni kan söka finansiering för att köpa in extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning som behövs i samband med en innovationsupphandling. Detta kan till exempel röra sig om extern strategisk kompetens eller specialiserad rådgivning inom sakområdet, marknadsanalys och marknadsdialog, processledning, innovationsledning, juridik och avtal, immateriella tillgångar, tjänstedesign och upphandlingsförfaranden.

   Bidraget kan även bekosta tillgång till externa labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper hos de nya lösningarna i en innovationsupphandling.

   Det går inte att söka finansiering för interna kostnader som uppstår i samband med projektet.

   Två typer av projekt

   Vi finansierar två olika typer av projekt:

   Alternativ 1: Ni befinner er i en pågående innovationsupphandling och har ett behov av att anlita extern kompetens eller specialiserad rådgivning för att stärka resultatet av er innovationsupphandling. Ni kan också ha behov av extern infrastruktur för verifiering och validering.

   Vår avsikt är att finansieringen ska bidra till att öka kvaliteten hos pågående upphandlingar av innovation.

   Alternativ 2: Ni överväger en innovationsupphandling och behöver ta fram beslutsunderlag för att avgöra om ni ska gå vidare med ett sådant projekt. Ni har att behov av att anlita extern kompetens eller specialiserad rådgivning för att driva processen eller för att bidra med kunskap som stärker beslutsunderlaget.

   Vår avsikt är att finansieringen ska öka möjligheten att ta fram tidiga beslutsunderlag som kan leda till innovationsupphandling.

   Stödberättigande kostnader

   Följande kostnader är stödberättigande:

   • Kostnader för konsulter och licenser m.m.
   • Övriga direkta kostnader

   För närmare information om stödberättigande kostnader, se Anvisning till stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till parter som inte bedriver ekonomisk verksamhet beviljas i enlighet med förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem. I dessa fall utgör inte bidraget statsstöd. Läs mer här

   Organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet kommer beviljas bidrag med stöd av 2 § p. 2 förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, det vill säga som stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) enligt förordning (EU) nr 1407/2013

   Innan ni kan beviljas de minimis måste ni lämna in ett intyg om stöd av mindre betydelse. Blankett hämtas på Vinnovas hemsida. Detta görs i samband med ansökan. Maximalt tillåtet stöd av mindre betydelse är 200 000 euro per mottagare under de tre senaste beskattningsåren.

  • Bidragets storlek är upp till 200 000 kronor per kompetens eller tillgång till infrastruktur.

   Om ni söker stöd för alternativ 1 uppgår bidraget maximalt till 400 000 kr för anlitande av två eller flera externa kompetenser, alternativt två eller flera avgifter för tillgång av extern infrastruktur. Om endast en extern kompetens/infrastruktur anlitas uppgår bidraget maximalt till 200 000 kr.

   Om ni söker stöd för alternativ 2 uppgår bidraget till maximalt 200 000 kr.

   Ingen medfinansiering krävs. Stödnivå är 100 %.

   Total budget för utlysningen är 3 miljoner kronor.

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Sökande utgör en upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation). Med upphandlande organisation avses alla organisationer som lyder under upphandlingslagstiftningen.
   • Ansökan ska vara skriven på svenska och/eller engelska.
   • Bilagan ”Projektbeskrivning” ska skrivas enligt den mall som tillhandahålls av Vinnova på utlysningens webbsida. Mallen ska användas utan redigering av teckensnitt eller marginaler. Inga egna format på bilagan accepteras.
   • Ansökan har inkommit via Vinnovas portal senast den 8 november 2021 kl. 14.00.
  • Vad bedömer vi?

   Potential
   • I vilken grad den planerade eller pågående innovationsupphandlingen kan generera samhällsvärde. I detta ingår att adressera en utmaning som är relevant för andra aktörer (i och utanför offentlig sektor), att efterfrågan av nya innovativa lösningar är stor och att utvecklande företag har förutsättningar för att sprida och skala lösningar.
   • I vilken grad lösningarna i den planerade eller pågående innovationsupphandlingen bedöms nyskapande.
   • Projektets potential att bidra positivt till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, samt minimera de negativa effekterna.
   • I vilken utsträckning innovationsupphandlingen ska utformas med hänsyn tagen till ett jämställdhetsperspektiv samt hur resultatet ska komma både kvinnor och män till godo.
   Aktörer
   • I vilken utsträckning den externa kompetensen som ska upphandlas är relevant för den planerade eller pågående innovationsupphandlingen.
   • I vilken utsträckning projektledaren har kompetens och förmåga att genomföra projektet.
   • I vilken utsträckning projektet engagerar representation från: a) det verksamhetsområde som ska använda lösningen, b) intern expertis inom upphandling och c) intern innovations- eller utvecklingspersonal.
   Genomförbarhet
   • I vilken utsträckning budget och tidsplan är realistisk och ändamålsenlig i förhållande till den omfattning och typ av extern kompetens och/eller specialistrådgivning som ska anlitas.

   Hur bedömer vi?

   Er ansökan kommer att bedömas mot kriterierna ovan. De ansökningar som bedöms uppfylla kriterierna tillräckligt väl beviljas medel.

   Vinnovas övergripande portföljsperspektiv kan påverka det slutliga urvalet av projekt. Prioritet ges åt ansökningar som har potential att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär ekonomi och öka användningen av klimatneutrala varor och tjänster.

   Bedömarna består av en grupp av Vinnova särskilt utsedda experter samt handläggare från Vinnova.

   Beslutsprocessen ser ut på följande sätt:

   • Endast ansökningar som efter granskning uppfyller de formella kraven som anges i kapitel 5 kommer att bedömas.
   • Bedömningarna görs med hjälp av de kriterier som anges i avsnitt 6.
   • Utifrån bedömarnas rekommendation fattar Vinnova beslut om vilka projekt som ska beviljas finansiering.
   • Vinnovas övergripande portföljperspektiv kan påverka det slutliga urvalet.
   • Beslut skickas till de som sökt finansiering och Vinnova publicerar information om beviljade projekt på www.vinnova.se.

   Bidrag kan sökas under perioden 20 september 2021 – 8 november 2021. Vinnova samlar ihop ansökningar veckovis under perioden med start den 1 oktober 2021. Beslut görs inom de närmaste tio vardagarna efter varje avläsning.

   Viktiga datum:

   • Sista ansökningsdag: ansökningar kan skickas in varje dag, dock senast den 8 november 2021, klockan 14:00.
   • Sista beslut: den 22 november 2021.
   • Projektstart: tidigast två veckor efter nästkommande avläsningstillfälle och senast den 31 januari 2022.
   • Projektslut: senast den 30 september 2022.
  • Om våra beslut

   Hur mycket sökande beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag till ekonomisk verksamhet kommer beviljas med stöd av kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd).

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Våra regler och villkor för bidrag

   För alla som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande särskilda villkor:

   • Projektet ska vara representerat av en företrädare för projektet vid en erfarenhetsdag eller liknande aktivitet som anordnas av Upphandlingsmyndigheten och Vinnova.
   • Minst en företrädare för projektet ska delta på ett två timmars introduktionsseminarium.
   • Med avsteg från § 6.1 i Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2021-EN PROJEKTPART begränsas de kostnadsslag som är stödberättigande till Kostnader för konsulter och licenser m.m. – för externa kompetenser – och Övriga direkta kostnader – för avgifter till infrastrukturer som testbäddar, labb etc.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Datum
   Ändring
   07 okt 2021
   Ändringar vid revision 2021-10-07: - Förlängning av ansökningsperiod från den 5 till den 8 november - Nytt särskilt villkor för att förtydliga stödberättigande kostnadsslag
   17 sep 2021

  Seminarium om checkar för innovationsupphandling

  Missa inte vårt seminarium 4 oktober om sänkta trösklar för innovationsupphandling. Där får du veta mer om hur erbjudandet om checkar för innovationsupphandling fungerar. 

  Sänkta trösklar för innovationsupphandling

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering fyller ni i ett webbaserat formulär på Vinnovas Intressentportal. Ni behöver även fylla i och ladda upp följande bilagor:

  • Projektbeskrivning
  • Blankett för intyg om stöd av mindre betydelse (om det är akutellt)

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. Börja därför ansökan i god tid.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till nästa avläsningstillfälle eller sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras igen. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  Vid varje avläsningstillfälle registreras ansökningarna hos Vinnova. En bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot samt till projektledare och firmatecknare/prefekt. 

  Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter ett avläsningstillfälle eller när utlysningen har stängt ber vi dig höra av dig.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas. Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Vid startrapport ska godkända projekt bifoga en bilaga ”Projektreferat” till Vinnova. Projektreferatet ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter. Om ansökan inte innehåller känsliga uppgifter går det bra att hänvisa till den istället för att bifoga ett särskilt projektreferat.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Nina Widmark

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 52

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-03459

  Statistik för sidan