Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationell individrörlighet för banbrytande teknik 2024

Med den här utlysningen vill Vinnova öka strategisk kompetens i Sverige genom internationell individrörlighet. Vi vill bana väg för varaktiga samarbeten mellan svenska organisationer och aktörer i Brasilien, Frankrike, Indien, Israel, Japan, Kanada, Korea, Singapore, Storbritannien, Tyskland och USA. Individrörlighet ska ske på plats i minst fyra veckor och högst sex månader.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Vi finansierar direkta kostnader för individrörlighet mellan svenska aktörer och de länder som pekas ut i utlysningstexten. Syftet med utlysningen är att öka individens kompetens samt inleda varaktiga samarbeten.

Vem kan söka?

Svenska företag i form av aktiebolag, regioner, kommuner, lärosäten och forskningsorganisationer. Satsningen är tematiskt begränsad till områdena artificiell intelligens, immersiv teknik, kvantteknik, syntetisk biologi och 6G.

Hur mycket kan ni söka?

Vi beviljar bidrag upp till 100% stödnivå och högst 400 000 kronor per projekt.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Vinnova vill med den här utlysningen stärka strategisk kompetens i Sverige. Ett delmål är att initiera och utveckla bestående samarbeten internationellt. Ett viktigt steg för att nå dit är att möjliggöra individrörlighet, så kallat personalutbyte, mellan Sverige och Brasilien, Frankrike, Indien, Israel, Japan, Kanada, Korea, Singapore, Storbritannien, Tyskland och USA.  

   Satsningen är tematiskt begränsad till områdena: 

   • Artificiell intelligens
   • Immersiv teknik (XR, AR, VR, både hårdvara och mjukvara)
   • Kvantteknik
   • Syntetisk biologi
   • 6G 

   Individrörligheten ska pågå i minst fyra veckor och upp till sex månader. Utbytet som beskrivs i ansökan ska ske fysiskt på plats. Vi finansierar alltså inte digital närvaro.  

   Utlysningen finansierar två typer av individrörlighet: 

   • En svensk organisation som ansöker om finansiering för att ge en anställd möjlighet att arbeta i en organisation i något av ovan nämnda länder. Utbytet ska stärka den anställdes kompetens.
   • En svensk organisation som ansöker om finansiering för att bjuda in en expert från något av länderna ovan. Utbytet ska stärka organisationens kompetens. 

   Varje projekt kan finansieras med maximalt 400 000 kronor. Bidrag kan beviljas upp till 100 procent stödnivå per projekt. Stöd utgår för direkta kostnader, i huvudsak resekostnader och boende. 

   Erbjudandet är öppet för svenska företag, regioner, kommuner, lärosäten och forskningsorganisationer. 

   Ansökningar går att lämna löpande, och Vinnova fattar beslut varje månad förutsatt att allokerade medel finns kvar. 

  • Med utlysningen vill Vinnova öka strategisk kompetens i Sverige genom individrörlighet, och samtidigt bana väg för varaktiga samarbeten mellan organisationer i Sverige och aktörer i Brasilien, Frankrike, Indien, Israel, Japan, Kanada, Korea, Singapore, Storbritannien, Tyskland och USA. 
   Satsningen omfattar individrörlighet inom områdena artificiell intelligens, immersiv teknik, kvantteknik, syntetisk biologi och 6G. 

   Fokus på jämställdhet i alla våra satsningar 

   Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling och ett inkluderande innovationsekosystem. Därför följer vi upp och bedömer om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Vi vill också öka deltagandet från aktörer som inte sökt internationell finansiering innan. 

   En annan aspekt handlar om att sökande behöver analysera och ta ställning till om det finns kön eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande.  

   Sökande rekommenderas ha en upprättad och offentligt publicerad jämställdhetshandlingsplan (GEP) i enlighet med Horisont Europas föreskrifter.  
    
   Jämställd innovation – vad det innebär för dig som söker bidrag från oss

   Fritt tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer och resultat

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ökar möjligheten för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Den här utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla. Därför ska all vetenskaplig publicering ske med öppen tillgång.

  • Erbjudandet är öppet för ansökningar från svenska företag, regioner, kommuner, lärosäten och forskningsorganisationer. 

  • Finansieringen kan omfatta individrörlighet i minst fyra veckor men högst sex månader. Utbytet kan fördelas över en 12-månadersperiod. Stödet ska täcka resekostnader, boende och andra merkostnader. Stödet är inte avsett att täcka ordinarie forskning och utveckling utan begränsas till relaterade kostnader som uppstår från individrörligheten.

  • Vår finansiering omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr både vilka slags kostnader och hur stor andel av kostnaderna som vi kan finansiera. Detta bestäms för varje organisation individuellt. Vi skiljer därför på hur stort bidrag projektet kan få, och hur mycket varje deltagande projektpart kan få.

   Hur stort bidrag kan en projektpart få?

   Bidrag kommer att beviljas upp till 100 procent stödnivå och högst 400 000 kronor per projekt.

   Vi beviljar bidrag i enlighet med EU-kommissionens förordning (2023/2831) om stöd av mindre betydelse.

   En organisation kan ta emot maximalt 300 000 euro över en treårsperiod i den här stödformen, oavsett finansiär och projekt. Det betyder att om samma organisation tagit emot stöd av mindre betydelse i andra projekt från andra finansiärer, påverkar det hur stort stödet kan bli i den här utlysningen.

   För att beviljas detta stöd behöver ni lämna in ett intyg om de-minimistöd när ni skickar in ansökan. Se blankett för intyg om stöd av mindre betydelse

   I den här utlysningen ger vi också stöd till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet. Hit räknas i regel universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som inte erbjuder en tjänst eller produkt på en marknad.

   Hur avgör ni om en organisation bedriver ekonomisk verksamhet?

   En organisation som erbjuder någon form av tjänst eller produkt på en marknad anses bedriva ekonomisk verksamhet och kan inte beviljas den här formen av stöd. Det har ingen betydelse hur organisationen finansieras, om den är offentlig eller privat, eller om den har ett vinstsyfte. Det spelar heller ingen roll vilken rättslig form verksamheten har – det vill säga, om det är ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.

   Är ni osäkra på om en organisation i ert projekt bedriver ekonomisk verksamhet, kontakta utlysningsansvarig. Organisationen ansvarar dock själv för att bedöma om den bedriver ekonomisk verksamhet.

   Alla detaljer om stödnivåer för olika syften och organisationstyper finns i en tabell i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnova” på webbsidan Statligt stöd till ekonomisk verksamhet.

   Vilka kostnader kan vi finansiera?

   Vår finansiering får bara gå till vissa typer av kostnader. Dessa kallas stödberättigande kostnader. I den här utlysningen är dessa typer av kostnader stödberättigande:

   • Övriga direkta kostnader: Extrakostnader inom värdorganisationen för utbytet, till exempel boende, försäkringar, traktamente och resor som är nödvändiga för att genomföra projektet

   För mer detaljerad information om vilka kostnader vi kan finansiera, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

   Vilka krav gäller för kostnader vi finansierar?

   För att en kostnad ska vara stödberättigande måste den vara nödvändig för aktiviteterna i projektet. Projektkostnader måste också vara korrekt bokförda och särredovisas från organisationens övriga kostnader. En organisation får heller inte ta upp någon annans kostnader som sina egna.

   För mer detaljerad information om vilka krav, begränsningar och undantag som gäller, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

  • För att vi ska ta ställning till och bedöma er ansökan måste den uppfylla vissa grundkrav, så kallade formella krav. Om dessa krav inte är uppfyllda kommer våra bedömare inte att hantera er ansökan:

   • Ansökan ska handla om en individs rörlighet.
   • Individrörligheten ska pågå på plats under minst fyra veckor och högst sex månader.
   • Individrörligheten ska gälla från eller till ett företag i form av ett aktiebolag, region, kommun, lärosäte eller forskningsorganisation i Sverige.
   • Individen eller partnerorganisationen ska komma från eller finnas i Brasilien, Frankrike, Indien, Israel, Japan, Kanada, Korea, Singapore, Storbritannien, Tyskland och USA.
   • Den svenska och internationella organisationen tillhör inte samma koncern eller ägare.
   • Bidrag beviljas inte till organisationer som är på obestånd, som genomgår likvidation eller företagsrekonstruktion, som hos Kronofogdemyndigheten har obetalda skulder eller betalningsanmärkning.
   • Är organisationen ett aktiebolag får inte hälften eller mer av aktiekapitalet vara förbrukat.
   • Vinnova tar kreditupplysning på alla sökande som inte är offentliga aktörer, och bidrag beviljas inte organisationer med det lägsta kreditbetyget C.
   • Organisationen som söker bidrag för personalkostnader måste senast när bidragsbeslutet fattas vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.
   • Den svenska organisationen skickar in ansökan och agerar som koordinator för individrörligheten.
   • Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning som är skriven i mallen på utlysningens webbsida, och som följer mallens begränsningar gällande innehåll och antal sidor.
   • Endast bilagor i form av projektbeskrivningen får bifogas ansökan, samt intyget om Stöd av mindre betydelse om det är relevant. 
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
   • Sökt bidrag är maximalt 400 000 kronor.
  • Vad bedömer vi?

   Ansökningarna kommer att bedömas efter huvudkriterierna Potential, Aktörer och Genomförbarhet, vilka beskrivs nedan.

   Vi bedömer ansökan efter hur väl den uppfyller syftet för utlysningen: att öka strategisk kompetens i Sverige genom individrörlighet och samtidigt etablera samarbete mellan Sverige och internationella organisationer.

   Potential
   • Kunskapsöverföring för den sökande organisationen.
   • Långsiktigt samarbete mellan länderna och organisationerna.
   • Kunskapsöverföring utanför organisationerna.
   • Positiv påverkan på de globala målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 17 där sökande ska motivera hur deras projekt ökar varaktiga och hållbara samarbeten och relationer via personalutbytet.
   • Vilken utsträckning partnerskapen skapar mervärde i Sverige och internationellt.
   Aktörer
   • Aktörernas förmåga att bidra till kunskapsöverföring.
   • Graden av relevant tematisk expertis inom projektgruppen samt hos den person som gör utbytet.
   • Hur väl sammansatt projektteamet är när det gäller könsfördelning.
   • Hur väl makt och inflytande fördelas jämnt mellan könen i projektteamet.
   Genomförbarhet
   • Planen för projektet och personalutbytet är genomförbar inom den tänkta budgeten.
   • Planen för kunskapsöverföring både inom och utanför organisationen är realistisk.
   • Aspekter som rör jämställdhet integrerats i projektplanen.

   Hur bedömer vi?

   Ansökningar som uppfyller kraven enligt avsnitt 6 kommer att bedömas efter ovanstående bedömningskriterier i konkurrens med varandra. Ansökningarna bedöms internt av Vinnova.

   Ansökningar läses av varje månad och beslutas löpande, förutom juli månad. 

  • När vi bedömt alla ansökningar, skickar vi ett beslut där vi antingen beviljar eller avslår er ansökan. I beslutet anger vi hur mycket bidrag varje part i projektet beviljas. Vårt beslut kan inte överklagas.

   Vad gäller om ni beviljas finansiering?

   Om vi beviljar er ansökan måste ni följa våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat detta:

   • Att ni ska underteckna en särskild handling där ni åtar er att genomföra projektet.
   • Att ni ska rapportera era kostnader och resultat till oss regelbundet under projektet.
   • Att ni, om ni är flera parter, måste komma överens om vad som gäller för projektet i ett projektavtal.
   • Hur resultatet ska komma till användning, och hur eventuell vetenskaplig publicering ska ske

   Se våra allmänna villkor samt få hjälp med att förstå och uppfylla dem

   Vi kan även besluta att lägga till kompletterande särskilda villkor för enskilda projekt. De framgår i så fall av beslutet.

   Kan ni behöva betala tillbaka bidrag?

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • För att söka finansiering fyller ni i en ansökan i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, andra projektparter och budget.

   Till ansökan bifogar ni även dessa bilagor:

   • Projektbeskrivning, maximalt sex A4-sidor, skriven i mallen på utlysningen webbsida
   • Intyget Stöd av mindre betydelse, i de fall det är aktuellt.

   Påbörja ansökan i god tid

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar, eftersom det bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger.

  • När er ansökan registrerats skickar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. 

   Skickar ni in ansökan samma dag som utlysningen stänger, kan det ta några timmar innan ni får en bekräftelse. Om ni inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av er till oss.

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra något i ansökan. Då kan ni bara komplettera om vi ber om det.

   Vem kan läsa er ansökan?

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas.

   Men vi sekretessbelägger information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut, exempelvis uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat.

   Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  • 2024-05-23
   Tillagt i avsnitt 5:

   Övriga direkta kostnader: Extrakostnader inom värdorganisationen för utbytet, till exempel boende, försäkringar, traktamente och resor som är nödvändiga för att genomföra projektet

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Erik Borälv

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 32 22

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  + 46 8 473 30 12

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-01120

  Statistik för sidan