Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Impact Innovation - Regleringar och styrmedel för en hållbar industri

Det här erbjudandet inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma satsning Impact Innovation är kopplad till programmen Net Zero Industry och Metals & Minerals. Utlysningen syftar till att bidra till ett minskat klimat- och miljöavtryck inom tillverknings-, gruv- och metallindustrin. Inriktningen är på regleringar och styrmedel som påverkar förutsättningarna för hållbar omställning. Läs mer om programmen på Impact Innovations hemsida: www.impactinnovation.se/program

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som har potential att påverka utvecklingen av regleringar och styrmedel. Syftet är att minska klimat- och miljötrycket från tillverknings-, gruv- och metallindustrin.

Vem kan söka?

Universitet, högskolor, institut, företag, näringslivsorganisationer, offentlig sektor och ideella organisationer kan söka. Minst tre projektparter ska medverka varav minst en industriaktör

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag är 1 500 000 kr per projekt. Vinnovas bidrag får uppgå till högst 80% av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden är maximalt 14 månader.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Med den här utlysningen vill Metals & Minerals och Net Zero Industry bidra till en hållbar omställning i linje med programmens mission och programmål samt utlysningens resultat- och effektmål. Se avsnitt 2.

   Utlysningen är inriktad på regleringar och styrmedel som påverkar förutsättningarna för hållbar omställning. Syftet är att bidra till ett minskat klimat- och miljöavtryck inom tillverknings-, gruv- och metallindustrin.

   Projekten som finansieras förväntas bidra till utveckling av regleringar och styrmedel. Detta genom att exempelvis analysera policyrelaterade hinder och målkonflikter för hållbar omställning samt belysa effekter på industrins globala konkurrenskraft.

   Utlysningen omfattar policy och styrmedel nationellt, inom EU och internationellt samt från standardiseringsorgan. Exempel på styrmedel som omfattas är lagar, regler, tillstånd, upphandling, olika ekonomiska styrmedel, certifieringar och standarder.

   I projekten ska minst tre parter medverka. Minst en av dessa ska vara en industriaktör.

   De projekt som beviljas förväntas ha en projektlängd på upp till 14 månader. Vinnovas bidrag uppgår till maximalt 1 500 000 kronor per projekt. Maximal stödnivå uppgår till 80 procent av projektets totala stödberättigade kostnader.

  • Utlysningen syftar till ett minskat klimat- och miljöavtryck inom tillverknings-, gruv- och metallindustrin. Inriktningen är mot regleringar och styrmedel som påverkar förutsättningarna för hållbar omställning.

   Projekten som finansieras förväntas bidra med underlag med potential för utveckling av olika typer av regleringar och styrmedel. Vidare förväntas projekten analysera hinder, målkonflikter och belysa effekter på industrins globala konkurrenskraft.

   Utlysningen görs inom ramen Impact Innovationprogrammen Metals & Minerals och Net Zero Industry med syfte att bidra till nedanstående missioner och programmål.

   Net Zero Industrys mission är att minska den svenska tillverkningsindustrins fotavtryck fram till 2035 jämfört med 2024 med:

   • 75 procent minskade växthusgasutsläpp per intäkt under produktens eller tjänstens livslängd.
   • 75 procent minskade växthusgasutsläpp från resurser som energi och  material som används i tillverkningsprocesser per producerad enhet, oberoende av störningar i tillverkningssystemet.
   • Ökad resiliens inom svensk tillverkande industri inklusive robusta leverantörskedjor.

   Metals & Minerals mission är att säkerställa en hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning för samhällsomställningen. Den innebär bland annat att hållbarhetsaspekter som biodiversitet, vatten- och luftkvalitet behöver beaktas.

   Metals & Minerals programmål är:

   • Signifikant svenskt bidrag till EU:s CRMA-mål att minst 10 procent av EU:s årliga användning av strategiska råmaterial ska produceras i unionen och att minst 25 procent är återvunnet material.
   • Fossilfria förädlingskedjor för mineral och metaller år 2045.
   • Signifikant minskat miljöavtryck för mineral- och metallproduktion år 2040.
   • Trefaldig ökning av kvalificerade sökande till arbeten inom gruv- och metallindustrins år 2035 jämfört med 2020.

   Regelverk och styrmedel har stor betydelse för industrins omställning. Å ena sidan kan harmoniserade, relevanta och väl utformade regelverk och styrmedel ge riktning, stimulera och påskynda insatser för omställning. Å andra sidan kan felutformade eller avsaknad av regelverk och styrmedel medföra svaga incitament och oklara spelregler, vilket kan motverka långsiktiga investeringar för hållbar omställning.

   Andra utmaningar är hanteringen av mål- och intressekonflikter samt risker för social och regional ojämlikhet.

   Utlysningen omfattar policy och styrmedel från såväl offentligt håll som från branscher och standardiseringsorgan. Styrmedlen kan vara av många olika slag såsom lagar, regler, föreskrifter, tillstånd, prövning, tillsyn, standarder och certifieringar. Vidare ingår olika typer av ekonomiska styrmedel såsom skatter, avgifter, bidrag, subventioner och pantsystem. Slutligen ingår strategier, färdplaner och liknande med relevans för hållbar omställning av industrin.

   Utlysningens resultatmål

   Projekten förväntas resultera i:

   • Kunskap med potential att bidra med underlag till utveckling av regleringar och styrmedel med relevans för hållbar omställning inklusive potentiella effekter på social och regional jämlikhet.
   • Kunskap om mål- och intressekonflikter samt ökad förståelse för effekter på industrins globala konkurrenskraft av nuvarande och kommande regleringar och styrmedel.
   • Plan för fortsatt nyttiggörande av projektresultaten efter projekttidens slut.

   Utlysningens effektmål

   Projektresultaten förväntas på sikt få följande effekter:

   • Regleringar och styrmedel som främjar Net Zero Industrys eller Metals & Minerals mission och programmål.
   • Regleringar och styrmedel som är ändamålsenliga och bidrar till ett minskat klimat- och miljöavtryck från tillverknings-, gruv- och metallindustrin.
   • Minskade policyrelaterade hinder och förbättrad hantering av mål- och intressekonflikter inklusive regleringar och styrmedel som främjar industrins hållbara konkurrenskraft.

   Fokus på klimat och jämställdhet i alla våra satsningar

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Denna aspekt ingår i bedömningskriteriet Aktörer.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön- eller genusaspekter som är relevanta för projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. I ansökningsformuläret finns under rubriken ”Projektuppgifter” en fråga om detta som är obligatorisk att besvara i alla ansökningar. Denna aspekt ingår i bedömningskriterierna Potential och Genomförbarhet.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Jämställd innovation – vad det innebär för dig som söker bidrag från oss

   Fritt tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer och resultat

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ökar möjligheten för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Den här utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla. Därför ska all vetenskaplig publicering ske med öppen tillgång.

  • Erbjudandet riktar sig till universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag, näringslivsorganisationer, offentlig sektor och ideella organisationer.

   Minst tre projektparter ska medverka varav en industriaktör med kunskap om och förståelse för industrins förutsättningar.

   Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person i Sverige. Utländska aktörer utan filial eller driftsställe kan delta i projekten utan finansiering från Vinnova.

  • Metals & Minerals och Net Zero Industry söker samverkansprojekt som kraftsamlar kring regelverk och styrmedel relevanta för programmens mål och missioner.

   Exempel på aktiviteter som finansieras:

   • Forskning, analys och utredning för att utveckla kunskap som är relevant och användbar för policyutveckling eller utveckling av kunskap om hinder för omställning och effekter på industrins långsiktiga konkurrenskraft.
   • Aktiviteter för interaktion med industrirepresentanter och andra relevanta aktörer.
   • Kommunikationsaktiviteter inklusive utveckling av strategi och plan för att kommunicera och nyttiggöra projektresultat efter projekttidens slut.

   Kommunikation, spridning och nyttiggörande utanför projektkonstellationen bedöms vara särskilt viktigt och bör därför vara en tydlig del av projektplanen.

   Vad som inte finansieras i denna utlysning:

   • Utveckling av tekniska lösningar är en viktig pusselbit för omställning men är inte i fokus för det här erbjudandet.
   • Projektförslag som utgör punktinsatser utan tydliga spridningseffekter och där nyttan endast tillfaller en eller ett fåtal enskilda aktörer. Projekten ska adressera problem eller frågeställningar som är relevanta för fler än den sökande aktörskonstellationen.
   • Projektförslag som inte adresserar utlysningens resultat- och effektmål.
  • Vår finansiering omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr både vilka slags kostnader och hur stor andel av kostnaderna som vi kan finansiera. Detta bestäms för varje organisation individuellt. Vi skiljer därför på hur stort bidrag projektet kan få, och hur mycket varje deltagande projektpart kan få.

   Hur stort bidrag kan projektet få?

   Bidraget kan som högst uppgå till 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader och bidraget per projekt kan som högst uppgå till 1,5 miljon kronor.  

   Hur stort bidrag kan en projektpart få?

   I den här utlysningen ger vi stöd till ekonomiska aktörer enligt förordningen om stöd av mindre betydelse (EU nr 2023/2831). Maximal stödnivå för ekonomiska aktörer är enligt denna förordning 100 procent. Den här typen av stöd kallas också de minimis-stöd. Organisationer med ekonomisk verksamhet som söker bidrag ska bifoga ifyllt intyg för stöd av mindre betydelse.

   Universitet, forskningsinstitut eller andra aktörer som deltar med sin icke-ekonomiska verksamhet kan få maximalt 100 procent i bidrag.

   Notera att bidraget som högst kan uppgå till 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

   Vilka kostnader kan vi finansiera?

   Vår finansiering får bara gå till vissa typer av kostnader. Dessa kallas stödberättigande kostnader. I den här utlysningen är dessa typer av kostnader stödberättigande:

   • Personalkostnader: Löner, sociala avgifter och andra personalavgifter.
   • Utrustning, mark och byggnader: Instrument, utrustning och hyra för annan lokal än ordinarie verksamhetslokal.
   • Konsult- och licenskostnader: Konsulttjänster, kunskap och patent som köpts eller används på licens från en utomstående aktör.
   • Övriga direkta kostnader: Till exempel materiel, förrådsartiklar och resor som är nödvändiga för att genomföra projektet.
   • Indirekta kostnader (overhead): Kostnader som inte uppkommit som en omedelbar följd av men kan relateras till projektet, till exempel ordinarie lokaler och städning.
    Indirekta kostnader får utgöra maximalt 30 procent av personalkostnader.

   För mer detaljerad information om vilka kostnader vi kan finansiera, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

   Vilka krav gäller för kostnader vi finansierar?

   För att en kostnad ska vara stödberättigande måste den vara nödvändig för aktiviteterna i projektet. Projektkostnader måste också vara korrekt bokförda och särredovisas från organisationens övriga kostnader. En organisation får heller inte ta upp någon annans kostnader som sina egna.

   För mer detaljerad information om vilka krav, begränsningar och undantag som gäller, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

  • För att vi ska ta ställning till och bedöma er ansökan måste den uppfylla vissa grundkrav – så kallade formella krav. Om dessa krav inte är uppfyllda kommer våra bedömare inte att hantera er ansökan.

   • Projektparterna är juridiska personer
   • Konstellationen ska vid ansökningstillfället bestå av minst tre projektparter, varav minst en industriaktör
   • Projektledaren är anställd hos en av projektparterna
   • Att projektets beräknade stödnivå enligt budget inte överstiger 80 procent 
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska
   • Ansökan följer strikt de instruktioner som framgår i avsnitt 9.
  • Vad bedömer vi?

   Potential

   Det vill säga betydelsen av projektresultaten och effekterna om projektet lyckas.

   • I vilken grad projektet, om det lyckas, kommer att bidra till utlysningens resultatmål.
   • I vilken grad projektet, om det lyckas, kommer att bidra till utlysningens effektmål.
   • Hur väl projektet bedöms bidra till ökad jämställdhet.
   • Hur väl projektet bedöms bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, och hur väl det bedöms minimera de negativa effekterna.
   Aktörer

   Det vill säga vilka projektparterna och övriga aktörer är och hur samarbetet dem emellan organiserats för att genomföra projektet.

   • Hur väl aktörskonstellationens sammansättning, kompetens, förmåga och engagemang förhåller sig till projektmål och genomförande.
   • I vilken utsträckning projektgruppen har tillgång till relevant kompetens inom hållbarhet.
   • Projektledarens förmåga och engagemang att leda projektet.
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.
   Genomförbarhet

   Det vill säga hur projektet har utformats för att nå dess resultat- och effektmål.

   • I vilken grad projektplanen och budgeten är realistisk, trovärdig och ändamålsenlig.
   • Hur ändamålsenligt angreppssätt och involvering av projektparter och andra relevanta intressentgrupper är.
   • I vilken grad genomförandet är öppet och utformat på ett sätt så att aktörer utanför projektkonsortiet kan följa projektet, bidra med synpunkter och ta del av resultat.
   • Hur väl jämställdhets- och jämlikhetsaspekter integrerats i projektplanen.

   Hur bedömer vi?

   Bedömningen av ansökningar sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar.

   De ansökningar som uppfyller de formella kraven i avsnitt 6 kommer att utvärderas gentemot bedömningskriterierna i avsnitt 7 av särskilt utsedda externa bedömare, vilka är förordnade av Vinnova.

   Bedömningen resulterar i en rekommendation till Vinnova som ligger till grund för Vinnovas beslut gällande finansiering.

  • När vi bedömt alla ansökningar, skickar vi ett beslut där vi antingen beviljar eller avslår er ansökan. I beslutet anger vi hur mycket bidrag varje part i projektet beviljas. Vårt beslut kan inte överklagas.

   Vad gäller om ni beviljas finansiering?

   Om vi beviljar er ansökan måste ni följa våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat detta:

   • Att ni ska underteckna en särskild handling där ni åter er att genomföra projektet
   • Att ni ska rapportera projektets kostnader och resultat till Vinnova regelbundet under projektet
   • Hur resultatet ska komma till användning, och hur eventuell vetenskaplig publicering ska ske.

   Se våra allmänna villkor samt få hjälp med att förstå och uppfylla dem

   Ni behöver även följa de särskilda villkor som gäller för den här utlysningen:

   Följande villkor ersätter § 1.4 i de allmänna villkoren. Projektavtal krävs inte i detta projekt.

   • Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom Net Zero Industry och Metals & Minerals.
   • Projektet ska upprätthålla en kontinuerlig dialog med Net Zero Industrys och Metals & Minerals programkontor och projektstöd under hela projektets löptid.
   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att: arbetet utförts inom Net Zero Industry och Metals & Minerals, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

   Vi kan även besluta att lägga till kompletterande särskilda villkor för enskilda projekt. De framgår i så fall av beslutet.

   Kan ni behöva betala tillbaka bidrag?

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • För att söka finansiering fyller ni i en ansökan i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, andra projektparter och budget.

   Till ansökan bifogar ni även dessa bilagor:

   • En projektbeskrivning enligt obligatorisk mall, maximalt 10 sidor.
   • En bilaga med CV för projektledaren och andra nyckelpersoner i projektet enligt obligatorisk CV-mall, maximalt 1 sida/person.
   • Organisationer med ekonomisk verksamhet som söker bidrag ska bifoga ifylld blankett för stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd, försumbart stöd) enligt förordning EU nr 2023/2831.

   Samtidigt som ansökan skickas till Vinnova ska en icke-konfidentiell publik projektbeskrivning av två sidor även skickas till programkontoren för Net Zero Industry och Metals & Minerals via e-post cecilia.ramberg@ri.se och rasmus.ostlund@jernkontoret.se. Innehållet i de två sidorna som skickas till programkontoret ska kunna spridas och publiceras fritt och får inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter.

   Påbörja ansökan i god tid

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar, eftersom det bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger.

  • När er ansökan registrerats skickar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. 

   Skickar ni in ansökan samma dag som utlysningen stänger, kan det ta några timmar innan ni får en bekräftelse. Om ni inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av er till oss.

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra något i ansökan. Då kan ni bara komplettera om vi ber om det.

   Vem kan läsa er ansökan?

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas.

   Men vi sekretessbelägger information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut, exempelvis uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat.

   Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Carl Ridder

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 3164

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-01242

  Statistik för sidan