Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Impact Innovation: Samverkan för Hållbart vatten för alla inom programmet Water Wise Societies 2024

Erbjudandet ingår i programmet Water Wise Societies, som är en del av Impact Innovation, en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Det riktar sig till aktörer från olika sektorer, branscher och organisationer som i samverkan vill åstadkomma en systemomställning för hållbar vattenhantering – för människa, samhälle, näringsliv och miljö. Erbjudandet finansierar genomförbarhetsstudier och ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar inom programmet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att i samverkan utforska en samhällsutmaning som bidrar till Water Wise Societies mission "Hållbart vatten för alla 2050” och programmets delmål. Erbjudandet ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar.

Vem kan söka?

Aktörer i systemet ”från källa till kust”, till exempel från offentlig sektor, näringsliv, forskningsorganisationer, institut och civilsamhälle. Projektgruppen ska innehålla minst tre projektparter varav minst en behovsägare.

Hur mycket kan ni söka?

Projekt i den här utlysningen kan söka maximalt 500 000 kronor i bidrag med upp till 80 procents stödnivå. Total budget är sju miljoner kronor. Projekttiden är maximalt sex månader.

Passar er utmaning programmets mission? - mötesbokning juni-augusti

Programkontoret för Water Wise Societies erbjuder möten på 30 minuter för sökanden till utlysningen "Impact Innovation: Hållbart vatten för alla" för vägledning kring hur sökandens utmaning passar programmets mission och delmål och utlysningens syfte. Tider finns i mitten på juni, början på juli och andra halvan av augusti.

Boka ert möte här

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Utlysningen genomförs inom ramen för programmet Water Wise Societies, en del av Impact Innovation – ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

   Erbjudandet riktar sig till aktörer från olika sektorer, branscher och organisationer som i samverkan vill åstadkomma en systemomställning för hållbar vattenhantering – för människa, samhälle, näringsliv och miljö.

   Vi finansierar aktörsgrupper som vill ta sig an en samhällsutmaning som bidrar till Water Wise Societies mission "Hållbart vatten för alla 2050” och dess delmål. Utmaningen ska utforskas från ett systemperspektiv och vara relevant i ett svenskt sammanhang. Det är ni som sökande som definiera er utmaning och beskriver vilka aktörer som behöver samverka.

   Erbjudandet ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar. Medel har reserverats för sådana erbjudanden.

   Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

   Läs mer om Impact Innovation här 
   Läs mer om Water Wise Societies här

   Erbjudandet riktar sig till grupper av aktörer i systemet ”från källa till kust”. Det är relevant för exempelvis kommuner, VA-organisationer, näringsliv och industri, regionala aktörer, myndigheter, organisationer inom forskning, institut och innovationssystemet, civilsamhällesorganisationer med flera.

   Både nya och befintliga grupperingar och nätverk kan söka. Projektgruppen ska vid ansökningstillfället innehålla minst tre projektparter varav minst en behovsägare.

   Projekt kan pågå i sex månader och få upp till 500 000 kronor i bidrag. Maximal stödnivå är 80 procent för ett projekt.

  • Det här erbjudandet inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma satsning Impact Innovation är kopplad till programmet Water Wise Societies.

   Avsikten med erbjudandet är att ge aktörsgrupper möjlighet att planera och påbörja långsiktigt arbete med en komplex samhällsutmaning för att bidra till att en eller flera av Water Wise Societis delmål uppfylls. Det kan handla om både geografiska och tematiska utmaningar.

   Medel för att finansiera fortsättningsprojekt kommer att kunna sökas efter avslutat projekt.

   Bidra till att missionen “Hållbart vatten till alla 2050” uppfylls

   Water Wise Societies är ett av fem program inom Impact Innovation. Programmets mission innebär att vatten år 2050 finns tillgängligt i rätt mängder och kvaliteter för att människor, miljö, näringsliv och samhället i stort ska blomstra, trots ett föränderligt klimat. Sverige är den världsledande affärspartner för innovativa vattenrelaterade lösningar.

   Programmets delmål är:

   • Vattenresilienta samhällen 2035
    Samhällen byggs och förvaltas i harmoni med vatten och är motståndskraftiga mot klimatförändringar och kriser. Hela avrinningsområden beaktas för att lagra vatten i landskapet, fylla på grundvattennivåerna och förhindra översvämningar. Ett hållbart perspektiv på vatten tillämpas i städer genom multifunktionell blågrön infrastruktur. Policy och styrning stöder och styr mot system- och beteendeförändringar som gör vattenhanteringen mer hållbar och möjliggör användningen av alternativa vattenkällor av ändamålsenlig kvalitet.
   • Välmående sjöar och vattendrag 2035
    Sjöar och vattendrag är välmående, skyddade och framtidssäkrade där källor till föroreningar är identifierade och minimerade. Förutsättningar finns för att grundvatten och ytvatten ska uppnå god status i enlighet med ramdirektivet för vatten. Hela avrinningsområdet iakttas för att säkerställa skydd av ytvatten och grundvatten samt att stadsutveckling och näringsliv inte begränsas.
   • Tillgång till vatten 2035
    Alla har tillgång till tillräckligt med vatten av rätt kvalitet och kvantitet för att säkerställa blomstrande ekosystem, säkert dricksvatten, mat- och energiproduktion samt konkurrenskraftigt näringsliv. Vattenbudgetar etableras och möjliggör rättvis fördelning och rättvis prioritering av vattenresurser. Systemförändringar från linjära till cirkulära, resurseffektiva vatten- och resursflöden är en förutsättning för att säkerställa hållbart vatten för alla.
   • Klok användning av vatten 2035
    Alla delar av samhället har en klok vattenanvändning och förbrukar bara den mängd och kvalitet av vatten som de behöver. Resurser i vatten återanvänds i säkra cirkulära system. Resurser i avlopps- och processvatten återanvänds för att hjälpa till att minska klimatavtrycket, säkra livsmedelsproduktionen och öka samhällets och industrins resiliens. Medborgarna är medvetna konsumenter av vattentjänster och har förståelse för vattnets betydelse och värde.

   Missionen och delmålen i Water Wise Societies är en del av den stora omställning som behöver göras för att vi ska nå ett hållbart samhälle. Omställningen berör hela samhället; våra städer, vår välfärd, våra värdekedjor och konsumtionsmönster. Det räcker inte med enskilda insatser, utan genomgripande förändringar krävs på alla olika nivåer, av sociala och tekniska system i hela samhället: så kallad systeminnovation.

   För att få omställningen att hända behövs erfarenheter, expertis och spetskompetens från samhällets alla hörn och med fler perspektiv. Det handlar om att bryta silos och låta aktörer som annars inte träffas diskutera problem och lösningar. Vi tror att nya samarbeten och nya arbetssätt med är nycklar till innovation och hållbara lösningar.

   Etablera långsiktiga aktörsgrupper

   Vår hypotes är att aktörsgrupper utgör en viktig grund för det fortsatta arbetet i Water Wise Societies.

   Avsikten med insatsen är att aktörsgrupperna som finansieras ska kunna vidareutvecklas genom framtida programinsatser.

   • Det kan handla om satsningar där formerandet eller utvecklandet av långsiktiga aktörsgrupper står i centrum. Sådana aktörsgrupper adresserar komplexa utmaningar över tid och bidrar till skapande eller införande av nya lösningar allt eftersom behov och möjligheter identifieras.
   • Det kan också röra sig om fortsättningsprojekt där aktörer i bred samverkan vill ta fram en eller flera specifika lösningar som kan bidra till systemomställning.

   Både nya och befintliga grupperingar och strukturer kan bidra. Befintliga initiativ behöver dock överväga om nya aktörer bör ingå för att bidra till vald samhällsutmaning.

   Utmaningarna som adresseras ska vara relevanta i ett svenskt sammanhang. Projekten ska skilja sig från redan existerande satsningar på området, även internationellt.

   Under projekttiden kommer programkontoret vägleda aktörsgrupperna i relation till Water Wise Societies mission och långsiktiga mål. Projekt kommer att få stöd i att utforska vald utmaning och att identifiera möjliga lösningar på systemnivå. Guidning kommer också erbjudas avseende potentiella fortsättningsprojekt. Finansierade aktörer kommer att samlas till dialog och gemensamma workshops.

   Underlag om fortsättningsprojekt

   Projekten som finansieras ska gemensamt bidra till omställningen mot Water Wise Societies delmål. Därför ska finansierade projekt ta fram följande underlag som ska redovisas i slutrapporten:

   1. En analys av den komplexa utmaning som ni har valt att arbeta med, samt hur detta bidrar till omställningen mot missionen och delmålen för Water Wise Societies.
   2. En beskrivning av önskat framtida läge samt en hypotes om vilka systemförändringar som behövs för att komma dit. I den ingår:
    - en systemanalys av möjligheter och hinder för utmaningen
    - framtidsbilder för vald utmaning
    - en kartläggning av aktörer som är relevanta för utmaningen
   3. Ett formulerat förslag på nästa steg. Vilken typ av fortsättningsprojekt behövs?
    - Vilka aktiviteter behöver utföras för att ta sig an identifierad utmaning
    - Vilka lösningar behöver tas fram?
    - Vilka aktörsgrupper behöver formeras eller utvecklas?

   Projektunderlagen kommer utgöra grunden för framtida satsningar inom Water Wise Societies.

   Ni får själva definiera fortsättningsprojekt. Det kan till exempel vara:

   • Testbäddar
   • Policylabb
   • Systemdemonstratorer
   • Beställarnätverk
   • Geografiska kluster
   • Kompetenscentrum
   • Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt för att få fram nya lösningar genom en systemansats
   • Innovationstävlingar
   • Mobilitetsprojekt

   Vad behöver projekt tänka på?

   Vikten av ett systemperspektiv

   Tydliga problem med entydig lösning är inte i fokus för utlysningen. De ska handla om utmaningar som kan vara svåra att greppa, som är föränderliga över tid, ofullständigt beskrivna eller synbart självmotsägande. Att ha ett systemperspektiv är därför viktigt, det vill säga att titta på helheten och inte bara delarna och stuprören utan dess inbördes kopplingar. Systemperspektivet är en förutsättning för samhällsavtryck.

   Inom denna utlysning har vi valt att utgå ifrån en systemmodell som består av fem förändringsdimensioner som i regel behöver utforskas för att systeminnovation ska vara möjligt.

   De fem dimensionerna är:

   • nya tekniska lösningar
   • fungerande affärs- eller värdemodeller
   • stödjande infrastruktur och produktionssystem
   • möjliggörande policy och regelverk
   • tillåtande kultur och värderingar

   Vi vill att projekt ska identifiera en utmaning som antingen kräver djupgående förändring inom specifika systemdimensioner eller gradvisa förflyttningar inom flera dimensioner.

   Från tidigare satsningar vet vi att samverkansprojekt som har ett tydligt systemperspektiv tidigt har lättare att skala upp framtagna lösningar i ett senare skede och på så sätt bidra till systemomställning.

   Vikten av framsyn

   För att kunna ta de modiga beslut som krävs för systemomställning behövs verktyg som kan hjälpa oss förstå vad som väntar framöver – vi behöver bli bättre på att förstå framtiden. Med hjälp av framsyn kan projekten i denna utlysning fatta bättre strategiska beslut och vara förberedda på olika möjliga händelser i framtiden, och hur man ska hantera dem. Utifrån de utmaningar som projekten identifierar som viktigast för den omställning vi står inför, ska projekten välja ut områden där de skapar framtidsbilder eller framtidsscenarier. Dessa kan exempelvis röra förändrade beteenden, nya affärsmodeller eller nya tjänster och tekniker.

   Vikten av aktivt deltagande, användarinvolvering och policyutveckling

   För att kunna påverka helheten i ett system behöver aktörer som har olika perspektiv och som arbetar i olika sektorer, branscher och delar av värdekedjan involveras. Aktörerna behöver delta aktivt med både befogenheter och ansvar. Inte bara skaparna och möjliggörare behövs, utan även användare måste involveras tidigt. Detta för att vara säker på att rätt lösningar utvecklas men också för att skapa hållbara finansieringsmodeller över tid och förvaltningsstrukturer för lösningarna. På så sätt kan de skalas upp, spridas och nyttiggöras för största effekt i systemet.

   Dessutom krävs aktivt arbete med att undanröja eventuella hinder för införande av lösningarna med hjälp av policyutveckling för att till exempel anpassa lagar och regler. Det betyder att det är viktigt att involvera till exempel systemförvaltare och utvecklare, problemägare, leverantörer samt användare redan i formuleringen av utmaningen. Med användare menas kunder eller brukare.

   Vikten av att ha internationalisering som utgångspunkt

   För att kunna bidra till Water Wise Societies delmål behöver projekten ha ett internationellt perspektiv. Lösningar eller sammanhang kan finnas internationellt, eller så kan era framtida nya lösningar skapa internationellt intresse eller konkurrenskraft och knyta till sig internationella aktörer. Projekten behöver därför arbeta med ett internationellt perspektiv och en aktiv omvärldsbevakning.

   Vikten av hållbar systemomställning

   Impact Innovation ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen i Agenda 2030.

   För att nå hållbar systemomställning är det viktigt att projekt i utformningen av nya lösningar hanterar målkonflikter och minimerar risken för oavsiktliga negativa effekter.

   En aspekt som Impact Innovation följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet, se avsnitt 7 och kriterium för Aktörer.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön- eller genusaspekter som är relevanta för projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. Denna fråga är obligatorisk att besvara för alla sökande och finns under rubriken "Projektuppgifter". I denna utlysning ligger frågan till grund för bedömning, se avsnitt 7 och kriterium för Potential .

   Jämställd innovation – vad det innebär för dig som söker bidrag från oss

  • Utlysningen riktar sig till grupper av aktörer i systemet ”från källa till kust”.

   Vi har identifierat att följande typer av aktörer kan bli avgörande för ett lyckat genomförande:

   • Behovsägare - aktörer som har behov av nya lösningar på samhällsutmaningen.
   • Användare och mottagare - de som berörs av lösningarna, exempelvis kunder och brukare. De är viktiga kravställare som ska involveras i projektet för till exempel behovsidentifiering.
   • Möjliggörare - exempelvis organisationer som sätter regler och standarder. Om projektets framgång hänger på förståelse och intresse från den här typen av aktörer så behöver de involveras i ert projekt.
   • Lösningsägare - den aktör som ansvarar för att lösningar införs och sprids så att den kommer så många som möjligt till nytta.
   • Utländska aktörer: projekt ska ha ett internationellt perspektiv och ibland behövs utländska aktörer som projektparter. De är välkomna att delta i projekt på följande villkor:
    - En utländsk aktör kan inte vara koordinator.
    - För att utländska aktörer ska kunna beviljas bidrag krävs att de har ett svenskt organisationsnummer och att kostnaderna för deltagande i projektet upparbetas i en svensk filial eller driftställe.

   Utlysningen är därmed relevant för en bred grupp aktörer i systemet ”från källa till kust”: exempelvis kommuner, VA-organisationer, näringsliv och industri, regionala aktörer, myndigheter, organisationer inom forskning, institut och innovationssystemet, civilsamhällesorganisationer med flera.

   Ni som söker tillsammans gör det som projektparter, där en av er fungerar som koordinator.

   En projektpart är aktivt involverad i projektet och delar på risker och resultat. Det är viktigt att projektparter och nyckelpersoner deltar med aktivt engagemang.

   Det finns andra sätt för organisationer att delta i ett samverkansprojekt, som till exempel att vara underleverantör eller referensgruppsmedlem.

  • Viktiga aktiviteter i finansierade projekt är att fördjupa förståelsen av vald samhällsutmaning och att söka samverkan med fler aktörer. Exakt vilka aktiviteter som behövs kan variera beroende på vilken utmaning som adresseras och om organisationerna bakom projektet tillhör en ny eller befintliga gruppering.

   Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

   • Utforska, kartlägga och analysera vald samhällsutmaning i fem systemdimensioner.
   • Genomföra framsynsaktivitet – framtagande av scenarier eller framtidsbilder för er utmaning.
   • Identifiera och mobilisera aktörer som behöver vara delaktiga för att realisera den önskade framtiden.
   • Ta fram förslag på lösningar och aktiviteter (fortsättningsprojekt) att jobba vidare på.

   För att ta fram förslagen kan aktiviteter behövas som att:

   • Designa en process och mötesplats för att ta fram en gemensam vision, överföra kompetens, främja lärande och identifiera möjliga lösningar.
   • Planera hur nya lösningar kan testas, utvärderas och skalas upp.
  • Vår finansiering omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr både vilka slags kostnader och hur stor andel av kostnaderna som vi kan finansiera. Detta bestäms för varje organisation individuellt. Vi skiljer därför på hur stort bidrag projektet kan få, och hur mycket varje deltagande projektpart kan få.

   Hur stort bidrag kan projektet få?

   Projekt i den här utlysningen kan söka maximalt 500 000 kronor i bidrag med upp till 80 procent stödnivå. Total budget för utlysningen är 7 miljoner kronor.

   Hur stort bidrag kan en projektpart få?

   Hur stort bidrag varje deltagande projektpart kan få beror främst på:

   • vilka aktiviteter som parten ska genomföra i projektet.
   • partens storlek och verksamhet.

   I den här utlysningen ger vi stöd till både organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet.

   Hur avgör ni om en organisation bedriver ekonomisk verksamhet?

   En organisation som erbjuder någon form av tjänst eller produkt på en marknad anses bedriva ekonomisk verksamhet. Det har ingen betydelse hur organisationen finansieras, om den är offentlig eller privat, eller om den har ett vinstsyfte. Det spelar heller ingen roll vilken rättslig form verksamheten har – det vill säga, om det är ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.

   Är ni osäkra på om en organisation i ert projekt bedriver ekonomisk verksamhet, kontakta utlysningsansvarig. Organisationen ansvarar dock själv för att bedöma om den bedriver ekonomisk verksamhet.

   Inte statsstöd

   I den här utlysningen ger vi stöd till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet. Hit räknas i regel offentlig verksamhet, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som inte erbjuder en tjänst eller produkt på en marknad.

   Vi kan finansiera upp till 100 procent av sådana organisationers kostnader.

   Statsstöd

   I den här utlysningen kan organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet få stöd för genomförbarhetsstudier.

   Genomförbarhetsstudier

   Genomförbarhetsstudier kan förenklat beskrivas som en utvärdering och analys av:

   • styrkor, svagheter, möjligheter och risker i ett kommande forsknings- och utvecklingsprojekt.
   • vilka resurser som krävs för att genomföra projektet.
   • hur troligt det är att projektet når framgång.

   Mer information och en fullständig definition av begreppen genomförbarhetsstudier


   Aktivitet Litet  Medelstort Stort
   Maximal stödnivå för företag
   Den maximala stödnivån beror på relevant stödgrund, organisationens storlek och typ av aktivitet. 
   Genomförbarhetsstudier inför FoU-projekt 70% 60% 50%

   Vi beviljar bidrag i enlighet med artikel 25 i EU-kommissionens förordning om allmänna gruppundantag (GBER).

   De minimis-stöd (stöd av mindre betydelse)

   I den här utlysningen kan vi också ge stöd av mindre betydelse, även kallat de minimis-stöd. Vi kan finansiera upp till 100 procent av en projektparts kostnader.

   En organisation kan ta emot maximalt 300 000 euro över en treårsperiod i den här stödformen, oavsett finansiär och projekt. Det betyder att om samma organisation tagit emot stöd av mindre betydelse i andra projekt från andra finansiärer, påverkar det hur stort stödet kan bli i den här utlysningen.

   För att beviljas detta stöd behöver ni lämna in ett intyg om de-minimistöd när ni skickar in ansökan.

   Vi beviljar bidrag i enlighet med EU-kommissionens förordning (2023/2831) om stöd av mindre betydelse.

   Vilka kostnader kan vi finansiera?

   Vår finansiering får bara gå till vissa typer av kostnader. Dessa kallas stödberättigande kostnader. I den här utlysningen är dessa typer av kostnader stödberättigande:

   • Personalkostnader: Löner, sociala avgifter och andra personalavgifter.
   • Utrustning, mark och byggnader: Instrument, utrustning och hyra för annan lokal än ordinarie verksamhetslokal.
   • Konsult- och licenskostnader: Konsulttjänster, kunskap och patent som köpts eller används på licens från en utomstående aktör.
   • Övriga direkta kostnader: Till exempel materiel, förrådsartiklar och resor som är nödvändiga för att genomföra projektet.
   • Indirekta kostnader (overhead): Kostnader som inte uppkommit som en omedelbar följd av men kan relateras till projektet, till exempel ordinarie lokaler och städning.

   För mer detaljerad information om vilka krav, begränsningar och undantag som gäller, se Anvisningar om stödberättigade kostnader för Impact innovation

   För mer detaljerad information om vilka kostnader vi kan finansiera, se Anvisningar om stödberättigade kostnader för Impact innovation.
   .

   Vilka krav gäller för kostnader vi finansierar?

   För att en kostnad ska vara stödberättigande måste den vara nödvändig för aktiviteterna i projektet. Projektkostnader måste också vara korrekt bokförda och särredovisas från organisationens övriga kostnader. En organisation får heller inte ta upp någon annans kostnader som sina egna.

   För mer detaljerad information om vilka krav, begränsningar och undantag som gäller, se Anvisningar om stödberättigande kostnader för Impact innovation.

  • För att vi ska ta ställning till och bedöma er ansökan måste den uppfylla vissa grundkrav – så kallade formella krav. Om dessa krav inte är uppfyllda kommer våra bedömare inte att hantera er ansökan.

   De formella kraven är:

   • Projektgruppen ska innehålla minst tre projektparter varav minst en behovsägare.
   • Alla projektets parter ska vara juridiska personer. Vi beviljar inte bidrag till enskilda firmor.
   • Den koordinerande parten ska ha ett svenskt organisationsnummer och bedriva verksamhet i Sverige.
   • Bidragsmottagare ska ha ett svenskt organisationsnummer och att kostnaderna för deltagande i projektet upparbetas i en filial eller driftsställe i Sverige.
   • Alla projektets parter måste vara kreditvärdiga, se avsnitt 9.
   • De projektparter som söker bidrag för personalkostnader ska vara registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket innan vi beviljar finansiering.
   • Projektledaren ska vara anställd hos en av projektparterna.
   • Projektet får inte påbörjas innan ansökan lämnas in.
   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
   • Ansökan ska följa de anvisningar som ges i avsnitt 9.
  • Vad bedömer vi?

   Er ansökan kommer att bedömas utifrån kriterierna potential, aktörer och genomförbarhet. I bedömningen granskas även ansökans beskrivning om hur det ska bidra till Water Wise Societies delmål, se avsnitt 2.

   Bedömningskriterierna för Samverkan för ”Hållbart vatten för alla” är:

   Potential
   • I vilken utsträckning sökande tydligt definierat en komplex samhällsutmaning som är relevant för Water Wise Societies delmål.
   • I vilken utsträckning formuleringen av utmaningen underbyggs av en systemansats och kräver en förflyttning inom flera systemdimensioner.
   • I vilken utsträckning projektet på sikt bedöms kunna bidra positivt till Water Wise Societies delmål och global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.
   • I vilken utsträckning projektet och dess tänkta resultat skiljer eller positionerar sig mot redan existerande sammanhang och större satsningar inom området, även internationellt.
   • I vilken utsträckning projektets utmaning och möjliga lösningar definieras med hänsyn tagen till ett jämställdhetsperspektiv och därmed kan bidra till ökad jämställdhet.
   Aktörer
   • I vilken utsträckning projektparterna har trovärdighet och förmåga att skapa en ändamålsenlig och gränsöverskridande aktörsgrupp med god förankring.
   • I vilken utsträckning projektet bygger på aktiv samverkan mellan olika aktörstyper (se avsnitt 2) och innehåller de organisationer som behöver vara med för att projektet ska bli framgångsrikt.
   • I vilken utsträckning projektledaren och andra nyckelpersoner har kompetens och förmåga att genomföra projektet.
    - I detta ingår i vilken utsträckning projektgruppen har, eller har tillgång till, relevant kompetens inom systemanalys.
   • Hur väl teamets nyckelpersoner är sammansatt när det gäller könsfördelning, samt hur väl makt och inflytande fördelas mellan kvinnor och män.
   Genomförbarhet
   • I vilken utsträckning projektet bygger på en trovärdig projektplan och budget där aktiviteterna är kopplade till projektmål samt önskade resultat och långsiktiga effekter.
   • Engagemang och grad av samverkan mellan deltagande aktörer samt involvering av behovsägare, kunder, användare eller andra relevanta kravställare.
   • I vilken utsträckning det finns aktiviteter i projektplanen som styrker en internationell utblick.
   • I vilken utsträckning hantering av potentiella målkonflikter är integrerad i projektplanen.
   • Hur väl aspekter som rör jämställdhet är integrerade i projektplanen.

   Hur bedömer vi?

   Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven bedöms i konkurrens med varandra. De ansökningar som bäst uppfyller bedömningskriterierna beviljas medel.

   Bedömarna består av en grupp av Vinnova förordnade utsedda experter samt handläggare från Formas, Energimyndigheten och Vinnova. Bedömarna har erfarenheter inom näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och civilsamhället samt kunskap kopplad till en bredd av områden och branscher.

   Eftersom ansökningar kan röra olika typer av projekt kommer hänsyn att tas till de olika förutsättningar som gäller för varje projekt. Till detta hör klassning av stödgrund utifrån projektets planerade aktiviteter.

   Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt:

   1. Endast ansökningar som efter granskning uppfyller de formella kraven som anges i avsnitt 6 kommer att bedömas.
   2. Bedömningarna görs med hjälp av de kriterier som anges i avsnitt 7.
   3. Utifrån bedömarnas rekommendation fattas beslut om vilka projekt som ska beviljas finansiering och vilka som ska avslås.
   4. Vid en konkurrenssituation kommer det övergripande portföljperspektivet att beaktas.
   5. Beslut skickas till de som sökt finansiering och information om beviljade projekt på www.vinnova.se samt Water Wise Societies hemsida.
  • När vi bedömt alla ansökningar, skickar vi ett beslut där vi antingen beviljar eller avslår er ansökan. I beslut om beviljande anger vi hur mycket bidrag varje part i projektet beviljas. Vårt beslut kan inte överklagas.

   Vad gäller om ni beviljas finansiering?

   Om vi beviljar er ansökan måste ni följa våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat detta:

   • Att ni ska underteckna en särskild handling där ni åter er att genomföra projektet.
   • Att ni ska rapportera era kostnader och resultat till oss regelbundet under projektet.
   • Att ni parter i projektet måste komma överens om vad som gäller för projektet i ett projektavtal.
   • Hur resultatet ska komma till användning, och hur eventuell vetenskaplig publicering ska ske.

   Se våra allmänna villkor samt få hjälp med att förstå och uppfylla dem

   Ni behöver även följa de särskilda villkor som gäller för den här utlysningen:

   • Minst en representant för projektet ska närvara vid de arbetsmöten, konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom ramen för Water Wise Societies så kallade ”omställningsarena”. Det ska var högst två fysiska och fyra digitala tillfällen under projekttiden. Resultat, lärande, erfarenheter från projektet ska delas på ett av dessa möten. Kostnaden för medverkan är stödberättigande.
   • Projektet ska samverka och vara tillgängliga för dialog med programkontoret samt med de övriga projekten inom ramen för omställningsarenan ovan. Kostnaden för medverkan är stödberättigande.

   Vi kan även besluta att lägga till kompletterande särskilda villkor för enskilda projekt. De framgår i så fall av beslutet.

   Kan ni behöva betala tillbaka bidrag?

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • För att söka finansiering fyller ni i en ansökan i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, andra projektparter och budget.

   Till ansökan bifogar ni även dessa bilagor:

   • Projektplan: använd anvisad mall, högst 8 sidor.
   • CV-bilaga för nyckelpersoner: använd anvisad mall, högst 1 sida per CV.

   Observera: Om bilagor utöver dessa, eller överskjutande sidantal, skickas in kommer dessa ej att läsas eller bedömas.

   Mallarna nås via utlysningens hemsida.

   Kontrollera att samtliga bidragsparter är kreditvärdiga

   • Vi beviljar inte bidrag till organisationer som är på obestånd eller som genomgår likvidation eller företagsrekonstruktion. Vi beviljar heller inte bidrag till organisationer som har obetalda skulder eller betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten.
   • Projektparter som är aktiebolag ska ha hälften eller mer än hälften av aktiekapitalet intakt. Vi beviljar inte bidrag till aktiebolag där hälften av kapitalet är förbrukat.
   • Projektparter som inte är offentliga organisationer ska ges kreditbetyg A eller B i den kreditupplysning vi gör. Vi beviljar inte bidrag till organisationer som får det lägsta kreditbetyget C.

   Påbörja ansökan i god tid

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar, eftersom det bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger klockan 14:00 på den 4 september.

  • När er ansökan registrerats skickar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om ni inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av er till oss.

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra något i ansökan. Då kan ni bara komplettera om vi ber om det.

   Vem kan läsa er ansökan?

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas.

   Men vi sekretessbelägger information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut, exempelvis uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat.

   Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  • 2024-05-28

   Ändrat datum för stängning, finns i avsnitt 9:
   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger klockan 14:00 på den 4 september.

    

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Nina Widmark

  Utlysningsansvarig Vinnova

  +46 8 775 40 51

  Johana Axelsson

  Utlysningsfrågor Vinnova

  +46 8 473 31 37

  Åsa Finth

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 04

  Magnus Arnell

  Frågor om utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +10-516 63 33

  Anna Norström

  Frågor om utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +10-251 39 45

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-01499

  Statistik för sidan