Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eureka SMART - Internationella samverkansprojekt inom Avancerad tillverkning 2022

SMART är ett internationellt innovationskluster för Avancerad Tillverkning. Eureka-kluster är tematiska finansieringsprogram med syfte är att främja internationell samverkan och stärka europeisk konkurrenskraft. Eureka-kluster har initierats av europeisk industri och fokuserar på industrins och näringslivets behov. Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för avancerad tillverkning. Genom Eureka SMART Call 2022 kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering för projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- eller utvecklingsprojekt inom avancerad tillverkning.

Vem kan söka?

Konsortier av företag-, industri- eller akademiparter från minst två av de länder som deltar i Eureka. Minst ett svenskt SMF ska delta.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Maximalt finansierar vi upp till cirka 10 miljoner kronor. Projekten löper i allmänhet över tre år.

Viktiga datum

Ansökningsprocessen till SMART sker i flera steg. Datum för de olika tillfällena att söka kommer att publiceras nedan.

 • Vad handlar erbjudandet om? 

  Genom Eureka SMART Call 2022 kan företag, akademi och forskningsinstitut i internationell samverkan söka finansiering för projekt som bidrar till innovationer inom avancerade tillverkning. Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan och bidra till att utveckla morgondagens innovation inom avancerad tillverkning, och dessutom stödja avancerade tillverkningsprodukter, processer och tjänster inom alla marknadssektorer.  

  Utlysningen vänder sig till innovationsprojekt inom följande områden: 

  • Bearbetning av material och produkter. 
  • Intelligenta och adaptiva tillverkningssystem på komponent- och systemnivåer. 
  • Digital eller virtuell fabriksdesign, datainsamling och hantering, drift och planering, från realtid till långsiktiga optimeringsmetoder. 
  • Människa-maskinsamarbete som förstärker människors roll i tillverkningen. 
  • Hållbara processer och system. 
  • Kundanpassad tillverkning genom att involvera kunder i värdekedjor, från produktprocessdesign till tillverkning. 

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft.  

  Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om större finansiering till Vinnova krävs normalt att man fokuserar på större industriella utmaningar med deltagande från både större företag, SMF och akademi/forskningsinstitut. Minst ett företag med svenskt driftställe ska delta. 

  SMART erbjuder stöd under konsortiebyggandet och anordnar nätverksträffen SMART PO Proposers' Day - 5th Call där det finns möjlighet att pitcha sin idé och diskutera med potentiella partners. 

  Vad är SMART? 

  SMART är ett innovationskluster för avancerad tillverkning.  

  Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser. 

  Ansökningsprocessen i flera steg 

  Ansökningsprocessen till SMART sker i flera steg enligt nedan. 

  1. Hitta samarbetspartners och forma ett internationellt konsortium, exempelvis under nätverksdagen 5th SMART PO Proposers' Day  
  2. Skicka en skiss på projektansökan (PO – project outline) till SMART. 
  3. SMART och Vinnova bedömer projektskissen och om den håller tillräckligt hög kvalitet erbjuds ni att skicka in en fullständig projektansökan (FPP - full project proposal) till SMART. 
  4. Skicka en fullständig projektansökan (FPP - full project proposal) till SMART. Även nya ansökningar, som inte föregåtts av en PO, är välkomna. 
  5. SMART och Vinnova utvärderar de fullständiga projektansökningarna. De ansökningar som blir godkända får så kallad Eureka-label. Det innebär att de nationella konsortierna erbjuds möjlighet att skicka in nationella ansökningar till respektive lands finansierande myndighet. 
  6. Det svenska konsortiet erbjuds att lämna in en nationell ansökan till Vinnova. Utvalda svenska konsortier intervjuas på Vinnova.  
  7. Baserat på den internationella (FPP) och den nationella (Vinnova) ansökningarna samt en projektintervju gör Vinnova en slutgiltig bedömning om det svenska konsortiet får finansiering eller inte. Notera att ansökan om svensk finansiering kan bli avslagen trots att klusterprojektet har en giltig Eureka-label och bjudits in till intervju på Vinnova. 
  8. Vinnova tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan. Det krävs att projektet startar med minst två deltagande organisationer från minst två olika länder och att projektet har haft sin officiella kick-off. Projektet ska starta inom 12 månader efter att det internationella konsortiet har fått Eureka-label. 

   

  Länkar

  Hitta samarbetspartners och forma ett internationellt konsortium, exempelvis under nätverksdag, 5th SMART PO Proposers' Day - Home (b2match.io).

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tove Jaensson

  Utlysningsansvarig

  + 4684733057

  Tero Stjernstoft

  Kontaktperson

  + 4684733296

  Helena Claesson

  Administrativa frågor

  + 4684733157

  Diarienummer 2021-04241

  Statistik för sidan