Utgiven
2010-januari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2010:03
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-85959-98-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
110
Författare
Krister Spolander
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-00534
Ämne
Transport

Detta underlag för Vinnovas kommande satsningar i innovationssystemen för transportsäkerhet har tagits fram i två faser.

Den första fasen består av en analys av säkerhetsproblematiken inom de fyra transportslagen, nollvisionsutvecklingen och implementeringsproblematiken, de nya målsättningarna efter etappmålet 2007 samt forskningspolitiska trender på transportområdet inom Sverige och EU.

Mot den bakgrunden fördes därefter ett antal samtal med framträdande aktörer inom innovationssystemen. Diskussionerna rörde forskningsstrategiska frågor, systemperspektiv på transportsäkerheten samt behovet av att utveckla multidisciplinära forsknings och innovationsmiljöer. Resultatet dokumenterades i "Underlag för Vinnovas satsningar inom transportsäkerhetsområdet" (Vinnova Rapport VR 2009:09).

Med utgångspunkt från den rapporten genomfördes därefter – som det andra steget – en workshop med ett större antal deltagare från forskning, myndigheter och industri. Diskussionerna fördes kring behovet av kunskapsutveckling och forskningsinfrastruktur mot bakgrund av drivkrafterna inom innovationssystemen, samt generella och transportslagsövergripande frågor. I sammanhanget framfördes också en rad exempel på transportsäkerhetsproblem.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (5628 kB)