Utgiven
2008-december
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2008:14
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-37-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
126
Författare
Tomas Åström, Tommy Jansson, Lars Niklasson & Sven Faugert - Technopolis group, Faugert & Co Utvärdering AB
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2008-01111
Ämne
Produktion

Vinnova fick i slutet av 2004 ett regeringsuppdrag att ta fram ett förslag till ett FoU-program inom produktionsteknik för fordonsindustrin. Ett förslag levererades i mars 2005, och Vinnova fick sedan i uppdrag att, tillsammans med fordonsindustrin och andra offentliga finansiärer genomföra ett sådant program. Vinnova har haft det operativa ansvaret för programmet.

MERA-programmet öppnades för ansökningar i september 2005, och när det löper ut den sista december 2008 har över 50 FoU-projekt startats och finansierats inom programmet.

Programmet har varit osedvanligt stort jämfört med många andra forsknings- och FoU-program. Den offentliga finansieringen, via Vinnova, Nutek och Västra Götalandsregionen, har uppgått till 305 miljoner kronor över programperioden. Denna summa har sedan medfinansierats med industriella insatser till över 500 miljoner kronor. Totalt har programmet omsatt mer än 820 miljoner kronor på 3,5 år. Många projekt pågår ytterligare en tid, och de slutliga effekterna av programmet kommer inte att kunna studeras ännu.

Under 2008 har en utvärdering genomförts. Resultatet av den utvärderingen finns i den härrapporten. Utvärderingen har beaktat effekter, måluppfyllelse, programstrategi och effektivitet. Utvärderingen har genomförts med intervjuer, enkäter och projektanalys med personer såväl inom som utom programmet.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1638 kB)