Utgiven
2014-oktober
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2014:09
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-21-9
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
56
Författare
Eugenia Perez Vico, Niklas Fernqvist, Hans Hellsmark & Stefan Molnar - SP samt Tomas Hellström - Lunds Universitet
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Forsknings- och innovationsmiljöer

Universitet och högskolor (UoH) spelar en viktig roll för Sveriges innovationskraft, konkurrenskraft och attraktionskraft. Sverige satsar i internationell jämförelse stora resurser på utbildning och forskning vid UoH. Samverkan mellan lärosäten å ena sidan och företag, offentliga verksamheter och civilsamhället å andra sidan är avgörande för UoHs effekter på det omgivande samhället. Sådan samverkan är även viktig för kvaliteten i forskning och utbildning vid UoH.

Regeringen har gett Vinnova uppdrag, i samråd med Vetenskapsrådet samt forskningsråden Forte och Formas, att utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, i termer av relevans och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

Denna rapport utgör en del av uppdraget och syftet är att presentera en litteraturöversikt av samverkansmönster samt typeffekter av dessa. Rapporten belyser också nyckelutmaningar för användning av samverkansmönster i en bedömningsmodell.  Vinnova ser också denna rapport som ett underlag som presenterar internationell och nationell vetenskaplig litteratur på samverkansområdet.

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Statistik för sidan