Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter

Book cover Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter
Published
2014-October
Series number
VA 2014:09
Publisher
Vinnova
Author
Eugenia Perez Vico, Niklas Fernqvist, Hans Hellsmark & Stefan Molnar - SP samt Tomas Hellström - Lunds Universitet
ISBN
978-91-87537-21-9
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
56

Universitet och högskolor (UoH) spelar en viktig roll för Sveriges innovationskraft, konkurrenskraft och attraktionskraft. Sverige satsar i internationell jämförelse stora resurser på utbildning och forskning vid UoH. Samverkan mellan lärosäten å ena sidan och företag, offentliga verksamheter och civilsamhället å andra sidan är avgörande för UoHs effekter på det omgivande samhället. Sådan samverkan är även viktig för kvaliteten i forskning och utbildning vid UoH.

Regeringen har gett Vinnova uppdrag, i samråd med Vetenskapsrådet samt forskningsråden Forte och Formas, att utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, i termer av relevans och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

Denna rapport utgör en del av uppdraget och syftet är att presentera en litteraturöversikt av samverkansmönster samt typeffekter av dessa. Rapporten belyser också nyckelutmaningar för användning av samverkansmönster i en bedömningsmodell.  Vinnova ser också denna rapport som ett underlag som presenterar internationell och nationell vetenskaplig litteratur på samverkansområdet.

Last updated 23 February 2018

Page statistics