Utgiven
2008-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2008:02
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-06-8
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
146
Författare
Erica Tenevall - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2006-04079
Ämne
EU

Sedan EU/FoU-rådet inordnades i Vinnova s organisation i januari 2006 har ansvaret för att informera om och beskriva EU:s ramprogram varit ålagd myndigheten. Föreliggande publikation beskriver det svenska deltagandet i EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknisk utveckling och bygger på data från EU-kommissionen fram till och med 2007-05-07. Vid denna tidpunkt hade 82,7 % av de budgeterade medlen för det sjätte ramprogrammet, FP6, kontrakterats.

Denna publikation är tänkt att fungera som stöd för alla som på något sätt berörs eller har ett intresse av det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1358 kB)