Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation för ett attraktivare Sverige

Underlag till regeringens politik för forskning, innovation och högre utbildning 2017-2027 - Huvudrapport

Bokomslag Innovation för ett attraktivare Sverige
Utgiven
2015-oktober
Serienummer
VI 2015:07
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
60

Regeringen har, som underlag för den kommande forskningspolitiska propositionen, uppdragit åt Vinnova att inkomma med analyser och förslag. Det övergripande målet för svensk forskningspolitik är att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft. Vinnovas utgångspunkt är att forskningspolitiken även behöver handla om att stärka Sveriges attraktionskraft i den globala kunskapsekonomin.
Vinnovas rapport visar att Sverige har goda förutsättningar och stora möjligheter till framgång i den växande globala ekonomin och i den ökande globala konkurrensen. Samtidigt uppmärksammar vi flera oroande tendenser när det exempelvis gäller svagare forskningskvalitet och dalande privata FoU-investeringar.

Två nyckelområden för att öka den internationella konkurrenskraften i Sveriges innovationssystem är att förbättra incitamentssystemen för strategisk ledning av universitet och högskolor och att Sverige fullföljer och utvecklar satsningen på strategiska innovationsområden. Vinnova ger sammanlagt fjorton förslag inom fem områden för forsknings- och innovationsfrämjande insatser för att öka avkastningen på offentliga investeringar och som adresserar marknads- och systemmisslyckanden.

Läs även analysrapporten "Förutsättningar för innovationspolitik i Sverige" (Vinnova Information VI 2015:08)

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan