Innovation för ett attraktivare Sverige

Underlag till regeringens politik för forskning, innovation och högre utbildning 2017-2027 - Huvudrapport

Published
2015-October
Language
Swedish
Series number
VI 2015:07
Series
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
60
Author
Vinnova
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2015-01495
Subject
About Vinnova

Regeringen har, som underlag för den kommande forskningspolitiska propositionen, uppdragit åt Vinnova att inkomma med analyser och förslag. Det övergripande målet för svensk forskningspolitik är att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft. Vinnovas utgångspunkt är att forskningspolitiken även behöver handla om att stärka Sveriges attraktionskraft i den globala kunskapsekonomin.
Vinnovas rapport visar att Sverige har goda förutsättningar och stora möjligheter till framgång i den växande globala ekonomin och i den ökande globala konkurrensen. Samtidigt uppmärksammar vi flera oroande tendenser när det exempelvis gäller svagare forskningskvalitet och dalande privata FoU-investeringar.

Två nyckelområden för att öka den internationella konkurrenskraften i Sveriges innovationssystem är att förbättra incitamentssystemen för strategisk ledning av universitet och högskolor och att Sverige fullföljer och utvecklar satsningen på strategiska innovationsområden. Vinnova ger sammanlagt fjorton förslag inom fem områden för forsknings- och innovationsfrämjande insatser för att öka avkastningen på offentliga investeringar och som adresserar marknads- och systemmisslyckanden.

Läs även analysrapporten "Förutsättningar för innovationspolitik i Sverige" (Vinnova Information VI 2015:08)

Last updated 22 February 2018

Page statistics