Förutsättningar för innovationspolitik i Sverige

Underlag till regeringens politik för forskning, innovation och högre utbildning 2017-2027 - Analysrapport

Utgiven
2015-november
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2015:08
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
204
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2015-01495
Ämne
Om Vinnova

Regeringen har, som underlag för den forskningspolitiska propositionen, uppdragit åt Vinnova att inkomma med analyser och förslag. Det övergripande målet för svensk forskningspolitik är att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft. Vinnovas utgångspunkt är att forskningspolitiken även behöver handla om att stärka Sveriges attraktionskraft i den globala kunskapsekonomin.

Analyser och förslag är också en viktig grund för Vinnovas egna strategier och prioriteringar. Föreliggande skrift är Vinnovas analysunderlag till den forskningspolitiska propositionen.

Läs även huvudrapporten "Innovation för ett attraktivare Sverige" (Vinnova Information VI 2015:07)