Utgiven
2011-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2011:08
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-41-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
110
Författare
Ann-Christin Nyberg
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2002-00568
Ämne
Genus och mångfald, Ledning och organisering

I denna rapport presenteras och diskuteras hur jämställdhet integreras i de innovativa miljöer som finansieras genom Vinnovas VINNVÄXT-program. Studien har genomförts via dokumentstudier i kombination med interaktiva delar som fokusgruppintervjuer, dialogseminarium och referensgrupp. Kvinnor och män har bidragit i ungefär lika stor utsträckning med sin förståelse av vad jämställdhet kan innebära i innovativa sammanhang och processer. I relation till hur det brukar se ut när jämställdhet diskuteras har andelen män bland deltagarna i denna studie varit ovanligt hög. I relation till hur det brukar se ut när innovation diskuteras har andelen kvinnor bland deltagarna varit ovanligt hög. Det könsgap som motiverade mitt val av ämne för denna studie tycks således vara möjligt att i någon mån överbrygga just genom att kombinera jämställdhet och innovation.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (811 kB)