Från living labs till transition labs

En forskningsöversikt och kartläggning av innovationsmiljöer för hållbara städer

Utgiven
2018-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2018:03
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-70-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
38
Författare
Lisa Andersson, Heiti Ernits & Anna-Karin Stoltz Ehn - RISE
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2016-05092
Ämne
Ledning och organisering, Tjänster

Regeringen startade 2016 det strategiska samverkansprogrammet för smarta städer. Vinnova har i uppdrag att stödja samverkansprogrammet med analyser och andra investeringar.

Under 2017 genomförde RISE en kartläggning av innovationsmiljöer i städer med bidrag från Vinnova, som presenteras i denna rapport. Kartläggningen inriktas på innovationsmiljöer bredare än vad många uppfattar som testbäddar. Rapporten ger också en grund för indelning av olika typer av innovationsmiljöer, samt förklaring till vad som skiljer dem åt. Vinnova hoppas att rapporten ska bidra till ytterligare kontakter mellan olika innovationsmiljöer och mellan de befintliga miljöerna och nya aktörer. Vinnova har i uppdrag att stödja regeringens satsning på Testbädd Sverige. Det gör vi genom olika insatser, såsom Innovationsplattformar och Testbäddar samt stödjande åtgärder för att titta på policyutvecklingen i Sverige.

Hållbarhetsfrågor som drivkraft för innovation har på senare tid fått ett starkt ramverk i form av Agenda 2030 och hållbarhetsmålen, som tar ett helhetsgrepp ur globalt perspektiv på olika dimensioner av hållbarhet. Vinnova använder sedan 2017 Agenda 2030 som ett sätt att ge innebörd till begreppet hållbar tillväxt, som är målet för vår verksamhet. Med de utmaningar som beskrivs i hållbarhetsmålen blir det allt tydligare vilken viktig roll offentlig verksamhet spelar, i samverkan med andra.

Senast uppdaterad 20 februari 2018

Statistik för sidan