Utgiven
2014-april
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2014:04
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-14-1
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
102
Författare
Sandra Olivera & Judit Wefer - Vinnova, EU-samordningsfunktionen
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2013-03192
Ämne
EU

I den senaste forsknings- och innovationspropositionen gavs de forskningsfinansierande myndigheterna (Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet & Vinnova) i uppgift att formera en samordningsfunktion vars uppgift är att ha en strategisk överblick över det svenska deltagandet i EUs program för forskning och innovation. Som en del av detta arbete kommer EU-samordningsfunktionen att varje år producera en årsbok som behandlar relevanta frågeställningar främst kopplade till utvecklingen av, men även innehålla statistik över det svenska deltagandet i, Horisont 2020.

I föreliggande version av årsboken utgörs statistikdelen av Vinnova’s årliga rapport om Horisont 2020:s föregångare, sjunde ramprogrammet. Den andra delen av årsboken är en genomgång av partnerskapsprogrammen. Del två avser att ge en övergripande beskrivning av de olika partnerskapsprogrammens uppbyggnad och syften, ge en nulägesbeskrivning av det svenska engagemanget samt utgöra underlag för en fortsatt strategisk diskussion om partnerskapens roll i det svenska finansieringslandskapet.