Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Årsbok 2013

Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation

I den senaste forsknings- och innovationspropositionen gavs de forskningsfinansierande myndigheterna (Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet & Vinnova) i uppgift att formera en samordningsfunktion vars uppgift är att ha en strategisk överblick över det svenska deltagandet i EUs program för forskning och innovation. Som en del av detta arbete kommer EU-samordningsfunktionen att varje år producera en årsbok som behandlar relevanta frågeställningar främst kopplade till utvecklingen av, men även innehålla statistik över det svenska deltagandet i, Horisont 2020.

I föreliggande version av årsboken utgörs statistikdelen av Vinnova’s årliga rapport om Horisont 2020:s föregångare, sjunde ramprogrammet. Den andra delen av årsboken är en genomgång av partnerskapsprogrammen. Del två avser att ge en övergripande beskrivning av de olika partnerskapsprogrammens uppbyggnad och syften, ge en nulägesbeskrivning av det svenska engagemanget samt utgöra underlag för en fortsatt strategisk diskussion om partnerskapens roll i det svenska finansieringslandskapet.

Published
2014-April
Series number
VA 2014:04
Publisher
Vinnova
Author
Sandra Olivera & Judit Wefer - Vinnova, EU-samordningsfunktionen
ISBN
978-91-87537-14-1
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
102

Last updated 15 December 2022

Page statistics