Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet

Effektvärdering av tjugo års forskning och utveckling kring arbetslivets användning av IT

Utgiven
2007-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2007:02
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85084-72-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
86
Författare
Per Tengblad - ATK Arbetsliv & Åke Walldius - KTH
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2005-02462
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Ledning och organisering

All teknik kan utformas och användas på olika sätt. Under 1970-talet fanns en oro för att den då framväxande datatekniken kunde utgöra ett hot mot sysselsättning, arbetsmiljö och integritet. Denna oro kom till många uttryck och ledde till att forskning om datateknikens effekter i arbetslivet startades. Ganska snart blev den från början teknikkritiska hållningen en tydlig teknikkonstruktiv ansats. Det gällde att med tvärvetenskaplig och praktiknära forskning tillvarata den nya teknikens många möjligheter, inte ifrågasätta dess existens. Den därefter relativt omfattande svenska forskningen i denna tradition ges här samlingsnamnet ITA-forskning, d v s forskning och utveckling med fokus på informations- och kommunikationsteknikens utformning, användning och användare i arbetslivet.

I denna effektanalys presenteras vilka effekter ett urval av dessa forskningssatsningar har haft på samhällspolitiska och samhällsekonomiska mål om tillväxt, demokrati, kompetens och arbetsmiljö.

För sammanfattning se "Sammanfattning - Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet" (Vinnova Analys VA 2007:03).

För sammanfattning på engelska se/for summary in English see "Summary - User-driven development of IT in working life" (Vinnova Analysis VA 2007:13).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (375 kB)