Vidareutveckling och implementering av Hurmårdu.nu

Diarienummer 2017-02397
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Medtech4Health:Innovators in Healthcare 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utvärdera användandet av webbtjänsten ”Hurmårdu.nu” på första linjen unga i Karlstadsområdet för att visa nyttan med detta inför eventuell spridning. Projektmålet var att: -Lansera webbtjänsten som kontaktsätt till första linjen unga i Karlstadsområdet, vilket gjordes 2017-11-30. -Genomföra utvärdering för att kunna besluta om webbtjänsten ska fortsätta att användas på första linjen unga i Karlstad. Utvärdering genomfördes 2017-11-30 till 2018-03-16 via enkäter, intervjuer och insamling av besöksstatistik.

Resultat och förväntade effekter

Utvärderingen visar att 17% av förstagångssökarna har tagit kontakt via webbtjänsten. Antalet förstagångssökande till första linjen unga i Karlstadsområdet har samtidigt ökat jämfört med samma period föregående år. Införandet av webbtjänsten är sannolikt en av orsakerna till det. I en enkät som besvarats av en ungdom stod ”hade inte sökt om det inte var för webbtjänsten”, vilket visar att webbtjänsten har nått ut till en som verkligen behöver den. De flesta som har svarat på enkäten och som har sökt kontakt via webbtjänsten är positiva till att använda den igen.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt den övergripande tidplanen och projektmålet är nått. Lansering av webbtjänsten gjordes tidigare i projektet och utvärderingsperioden blev något förskjuten framåt i tiden. Anpassning av webbtjänsten till följd av sådant som visats under utvärderingsperioden kommer inte ske inom ramen för detta projekt, utan kommer lämpligare göras i eventuellt kommande införande av webbtjänsten inom första linjen-mottagningar i resten av Värmland.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.