Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UUT - Utmanande och Underhållande Träning

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 364 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet för projekt UUT är att undersöka hur mobil teknik kan användas för att skapa nya vägar till motivation för fysisk aktivitet även för utsatta grupper som personer med funktionsnedsättningar. Under fas 1 av projektet har vi förankrat arbetet hos olika intressenter och skapat en projektgrupp som avser att fortsätta arbetet under fas 2/kommande projekt. Vi har även identifierat viktiga komponenter i denna typ av spel - vilken typ av gester som är vanliga och viktiga att öva på och vilken typ av aktiviteter vi bör rikta in oss mot.

Långsiktiga effekter som förväntas

Fas 1 av UUT har lett till att vi har identifierat vårt problemområde samt skapat en projektgrupp som avser gå vidare med arbetet. Vi har även ett antal koncept att utgå ifrån i det framtida arbetet.

Upplägg och genomförande

Under fas 1 har vi utfört intervjuer, möten och workshoppar i avsikt att skapa oss en förståelse för vilka aktiviteter som är relevanta och motiverande, samt för vilken typ av rörelser som det kan vara viktigt att rikta in sig på. Ett resultat av förarbetet är att denna typ av teknik även har stor potential för personer med utecklingsstörning och vi har valt att utvidga vår projektgrupp för att svara upp mot detta behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00637

Statistik för sidan