Utvecklingsprogram för Tribotextil

Diarienummer 2018-02148
Koordinator Tribotextil AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Utvecklingsprogrammets fyra delmoment är en vidareutveckling av och bygger på de resultat och erfarenheter som erhölls i ett tidigare projekt om processoptimering. Genom programmet förbättras produktionsprocessen av Tribotextil samtidigt som företaget utvecklar ny egen kunskap kring metallformingsprocessen med Tribotextil som kan erbjudas kunderna genom kunskapsöverföring. Målen är att ha en kvalitetssäkrad produkt som möjliggör uppskalning av verksamheten, påbörjad internationalisering samt ökade kunskaper om marknaden bl.a. inför anskaffning av externt kapital.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklingsprogrammet ska lösa återstående produktionstekniska problem för att få en kvalitetssäkrad produktion och produkt. Företaget får ökad kunskap om plåtformningsprocessen genom testpressningar i egen regi av tunnplåt samt därigenom om vid vilken typ av pressningar som Tribotextil ger den största kundnyttan. Projektet förväntas ge kunskap om och förståelse för orsakerna till de ytdefekter som uppkommit hos vissa metaller vid pressning, vilket är viktigt i dialogen med kunder. Marknadsundersökningen för Tribotextil ska ge konkreta siffror för en av de största marknaderna i Europa.

Planerat upplägg och genomförande

Vidareutveckling av tillverkningsprocessen av Tribotextil sker i samarbete med vald tillverkare som har lämplig produktionsanläggning. Testpressningarna i egen regi utförs hos samarbetspartners med lämpliga pressar och pressverktyg men även hos nyckelkunder som vill medverka i utvecklingsarbetet. Kunskaperna kring plåtformingsprocessen och de materialrelaterade ytdefekterna utvecklas genom samarbete med experter vid högskola och tester hos forskningsinstitut. Marknadsundersökningen genomförs i samarbete med och av en högskolenära konsultorganisation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.